Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Děti po rozvodu svých rodičů – souhrn anglofonních a našich prací
Otázka, jak prosperují děti po rozvodu svých rodičů je závažná, protože rozvodovost je vysoká. Funkční rodina je považována za jeden ze základních předpokladů zdárného vývoje dítěte. Proto vzbuzuje rozvod a události s ním spojené stálou intenzivní pozornost. Základní otázka je, jak rozvod ovlivňuje zdravotní stav a prosperitu dětí. Metaanalýzy výsledků studií konstatují, že děti z rozvedených rodin zakoušejí častěji obtíže v chování a přizpůsobení v dětství, adolescenci a až do dospělosti. Na porozvodových situacích je nejnápadnější velká rozmanitost způsobů, jak se s nimi rodiče i děti vyrovnávají. Závažným negativním faktorem je porozvodový rodičovský konflikt. Reakce dětí na rozvod a porozvodový rodičovský konflikt závisí na jejich věku. Vážné emoční problémy a problémy s chováním má 20 až 25 procent dětí z rozvedených rodin ve srovnání s 10 procenty dětí z nerozvedených rodin.
Klíčová slova: přizpůsobení dětí, prosperita dětí, rodičovský konflikt, rozvod, následky rozvodu
Josef Pavlát (2012). Děti po rozvodu svých rodičů – souhrn anglofonních a našich prací. Československá psychologie, 56(3), 221-231.

Children in aftermath of divorce – summary of English written and our literature
Question after prosperity of children after parental divorce is important as divorce rate is high. Functional family is regarded as one of most important prerequisites of children prosperity. Thats why divorce invites intensive attention. The fundamentals question is how divorce influences the health and prosperity of children. Metanalysis of divorce studies find the children from divorced families experiences more frequent behavioral and adjustment problems. Most striking is the after divorce conditions and the way the children and parents challenge them vary to a great extend. The serious negative factor is the after divorce conflict. Child reaction to divorce and post divorce conflict depends on their age. Serious emotional problems have 20 to 26 percent of children in comparison to 10 percent of children form intact families.
Keywords: child well-being, parental conflict, divorce, aftermath of divorce