Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Kontrola validity kvalitatívnych štúdií – systematický prehľad
Autorka prezentuje systematický přehled kontroly validity v kvalitativních studiích. Směřuje k metasyntéze jako metodologickému přístupu založenému na analýze, integraci a transformaci prvotních kvalitativních výzkumných výsledků. Na rozdíl od pouhých shrnutí výzkumných výsledků je tento přístup schopen přispívat k vývoji teorií středního dosahu, které mohou být využity v praxi. Metasyntézy mají potenciál reagovat na kritiku kvalitativního výzkumu založenou na nedostatečném propojení závěrů kvalitativních studií s již realizovanými výzkumy. Autorka přispívá k formalizaci tohoto metodického přístupu popisem procedur kontroly validity metasyntéz v průběhu utváření výzkumného týmu, výběru prvotních studií, analýzy dat a syntézy kvalitativních výsledků.
Klíčová slova: psychologická metodológia, dejiny psychológie, psychológia zdravia
Lea Bodnárová (2012). Kontrola validity kvalitatívnych štúdií – systematický prehľad. Československá psychologie, 56(3), 232-240.

Validity control in qualitative studies – the systematic overview
The author sees metasynthesis as a relatively new promising methodological approach. It is based on analysis, integration and transformation of primary qualitative research findings. Unlike the summaries and research reviews the method has the ability to develop middle-range theories, applicable in practice. Metasynthesis has the potential to respond to criticism of qualitative research, based on the missing links of the conclusions of qualitative studies on the research done. The author contributes to the method formalization by describing procedures to control validity of metasynthesis in the process of research team forming, selection of primary studies, data analysis and synthesis of qualitative research findings.
Keywords: psychological methodology, history of psychology, psychology of health