Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Odolnost rodiny – přínos Antonovského, Walshové, spirituální faktory, nové souvislosti
Článek předkládá pohled na odolnost rodiny prizmatem známých konceptů Mastenové (období dětství), Lernera (adolescence) a Antonovského (stáří). Přibližuje provázanost osobní odolnosti a resilience rodiny, především prostřednictvím výzkumů Antonovského a Walshové, s důrazem na začlenění spirituálních faktorů (Pargament) odolnosti rodiny do výzkumu, které jsou v současnosti významnou oblastí zájmu odborníků z řad výzkumníků i rodinných terapeutů. Text nabízí rovněž souvislosti výzkumných závěrů s psychologickou praxí a stručné komentáře o úzce souvisejících modelech odolnosti.
Klíčová slova: odolnost rodiny, duchovní prvky odolnosti rodiny, adaptace, coping
Michal Tesař (2012). Odolnost rodiny – přínos Antonovského, Walshové, spirituální faktory, nové souvislosti . Československá psychologie, 56(3), 267-280.

Family resilience – contribution of Antonovsky, Walsh, spiritual factors, new contexts
The paper presents the view of family resilience through the prism of known concepts of Masten (childhood period), Lerner (adolescence), and Antonovsky (old age). It describes the interconnection of personal resilience and family resilience, namely through the studies of Antonovsky and Walsh, stressing the incorporation of spiritual factors (Pergament) of family resilience into the research. These factors represent an important field of interest of both the researchers and family therapists today. The connections between the research results and the psychological practice as well as the brief comments concerning the related resilience models are also presented.
Keywords: family resilience, family resilience´s spiritual components, adaptation, coping