Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Primordiálny versus inštrumentálny základ etnickej a národnej identity
Štúdia sa zameriava na sociálnopsychologickú problematiku etnickej a národnej identity. Zaoberá sa sociálnovednými teóriami o primordializme, analyzuje súvislosť medzi primordiálnymi väzbami, etnicitou a etnickou identitou, súvislosť medzi primordiálnymi väzbami a lojalitou k štátnemu spoločenstvu.
Základnými tézami štúdie sú: 1. jedinec si vytvára implicitné presvedčenia o tom, aký charakter majú veľké spoločenstvá ľudí, 2. tieto presvedčenia sú základom jeho identifikovania sa s nimi. Štúdia prezentuje argumenty pre tieto tézy a osvetľuje spojenie medzi laickými primordialistickými a inštrumentálnymi koštrukciami etnického sveta a etnickou/národnou identitou jedinca.
Klíčová slova: primordiální vazby, etnická/národní identita, národní cítění
Bačová, Viera (1997). Primordiálny versus inštrumentálny základ etnickej a národnej identity. Československá psychologie, 41(4), 303-313.

Abstract not available.
Keywords: primordial ties, ethnic/national identity, national sentiments