Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychické, zdravotní a sociálně-ekonomické důsledky ztráty práce
Studie podává přehled o současných poznatcích dopadu ztráty práce na kvalitu života jedince a rodiny. Zabývá se metodologickými aspekty zkoumání dopadu nezaměstnanosti a vysvětlení působení faktorů při ztrátě zaměstnání. Autoři věnují pozornost: 1. vlivu nezvládnutých stresových podnětů vyvolaných nezaměstnaností na psychickou pohodu a kvalitu života rodin a jednotlivců; 2. spojitosti ztráty práce se zdravím a životním stylem; 3. proměně sociálně-ekonomického statusu, prohloubení ekonomické nejistoty a finančního strádání; 4. teoretickým přístupům k problematice nezaměstnanosti; 5. protektivním faktorům při ztrátě zaměstnání. Dosavadní teoretické úvahy o práci, zaměstnanosti a nezaměstnanosti postrádají obecnější teorii o vlivu lidské aktivity na psychické a tělesné zdraví lidí, kterou autoři diskutují v závěru studie.
Klíčová slova: práce, nezaměstnanost, duševní a fyzické zdraví, sociálně-ekonomický status, kvalita života jednotlivce a rodiny
Božena Buchtová, Mojmír Snopek (2012). Psychické, zdravotní a sociálně-ekonomické důsledky ztráty práce. Československá psychologie, 56(4), 325-342.

Mental, health, and social-economic consequences of job loss
The study gives the overview of contemporary knowledge concerning the impact of job loss on quality of life of individual and family. It deals with methodological aspects of research on the impact of unemployment and explanation of the influence of factors in job loss. The authors pay attention to: 1. the influence of the nonmanaged stress stimuli caused by unemployment on the well-being and quality of life of families and individuals, 2. connection between job loss and health and life style, 3. change in socio-economic status, deepening of economic uncertainty and financial suffering, 4. theoretical approaches to problems of unemployment, 5. protective factors in job loss. The existing theoretical reflections on job, employment, and unemployment miss the more general theory of influence of human activity on mental and physical health of people, which is discussed in the conclusion of the study.
Keywords: job, unemployment, mental and physical health, socioeconomic status, quality of life of individual and family