Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Česká verze Edinburgh handedness inventory
Cílem této studie bylo vytvoření české verze nejpoužívanějšího inventáře zjišťujícího rukovost: Edinburgh handedness inventory (EHI). V průběhu překladové procedury (modifikovaný přímý překlad) došlo ke změně formulace jednotlivých položek pro sjednocení interpretace testovanými osobami. Strukturální modelování odhalilo nadbytečnost (psaní), případně nedostatečnou přesnost (nůž, koště, krabice) indikátorů rukové preference v EHI. Tyto položky byly z inventáře vyloučeny a vznikla tak 6ti položková česká verze EHI. Výsledky naznačují, že při vytváření kompozitního skóru (laterálního kvocientu) z takto upraveného inventáře není nutné jednotlivým položkám přiřazovat odlišné váhy. Reliabilita vyjádřená pomocí McDonaldova koeficientu omega byla pro 6položkovou unidimenzionální českou verzi EHI 0,95.
Klíčová slova: lateralita, faktorová analýza, unidimenzionalita, rukovost, teoretický konstrukt
Martin Komarc, Ivana Harbichová (2012). Česká verze Edinburgh handedness inventory. Československá psychologie, 56(4), 353-362.

Czech version of Edinburgh handedness inventory
The aim of this study was to create valid Czech version of the most commonly used handedness questionairre: the Edinburgh handedness inventory (EHI). The formulations of particular items were changed during the translation procedure (modified direct translation) in order to unify the interpretation of the items. Structural equation modeling revealed a redundancy (writing), or insufficient accuracy (knife, broom, box opening) of some items in the EHI. Czech version of the EHI containing 6 items was created by exclusion of these problematic items. Results suggest that it is not necessary to weight particular items to calculate the laterality quotient (compozite score). Reliability measured as the McDonald’s omega for the unidimensional Czech version of the EHI was 0,95.
Keywords: laterality, factor analysis, unidimensionality, handedness, theoretical construct