Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předbežná sdělení
Naturalistický prístup v oblasti rozhodovania: modely a stratégie rozhodovania v reálnych situáciách
Štúdia sa zameriava na naturalistický prístup v oblasti rozhodovania (NDM), ktorý sa postupne vyvinul zo skúmania klasického rozhodovania. Charakterizuje ho najmä priebeh v reálnych životných situáciách, ktorých podstatou je krízová dynamická situácia, meniace sa podmienky a ciele, časový tlak a vysoké riziko spojené s uskutočnením rozhodnutia. Článok sa venuje aj jednotlivým modelom a stratégiám, ktoré sa používajú v NDM prístupe. Tie sú, podobne ako charakteristiky naturalistického rozhodovania, rozdielne od modelov, ktoré sa používajú v klasickom prístupe. Štúdia zdôrazňuje dôležitosť RPD modelu, ktorý sa považuje za prototypický model NDM prístupu a popisuje to, ako ľudia najčastejšie uskutočňujú rozhodnutia v prirodzených podmienkach. Príspevok popisuje aj ďalšie modely, ktoré sa používajú v naturalistickom prístupe: Kognitívny model pre hodnotenie situácie, Teória obrazu, Model príbehu, Rasmussenov model kognitívnej kontroly. Ich spoločným znakom je to, že účastník rozhodovania vyberá prvú vhodnú a efektívnu alternatívu namiesto toho, aby skúmal všetky možnosti a vybral tú najvhodnejšiu, čo je charakteristické pre klasický prístup. Štúdia pokladá NDM prístup za dôležitý a prínosný v oblasti rozhodovania, najmä čo sa týka prieniku výskumu do reálnych životných situácií.
Klíčová slova: klasický prístup k rozhodovaniu (CDM), naturalistické rozhodovanie (NDM), modely a stratégie rozhodovania, RPD model
Ivana Kamhalová (2012). Naturalistický prístup v oblasti rozhodovania: modely a stratégie rozhodovania v reálnych situáciách. Československá psychologie, 56(4), 363-373.

Naturalistic approach in the area of decision making: Models and strategies of decision making in real-word situations
Focus of this study is the naturalistic approach to decision-making (NDM), which is gradually developed from research of classical decisionmaking. Main characteristic of this approach is that the decision-making happens in real-word situations, which are described by critical dynamic situation, changing conditions and goals, time pressure, and risk. These are the specifications that help to distinguish naturalistic approach from classical one. This article describes also particular models and strategies of NDM, which are different from models of classical decision-making. Study emphasizes the importance of Recognition-primed Decision Model, which serves as the prototypical NDM model and explains how people usually make decisions in real-word situations. This article mentions also other models and strategies like Cognitive model for situation assessment, Image theory, A Story model of decision making, Rasmussen´s model of cognitive control. Their main characteristic is that decision maker chooses the first applicable option instead of scanning every option and chooses the best one. Study considers the NDM approach as very important and beneficial in the area of decision-making, especially in intersection of research to real-word situations.
Keywords: classical decision-making (CDM), naturalistic decision-making (NDM), models and strategies of decision-making, Recognition-primed Decision Model (RPD model)