Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Mírná kognitivní porucha: diagnostická jednotka nebo stadium předcházející demenci?
Mírná kognitivní porucha (mild cognitive impairment, MCI) je klinický syndrom na pomezí normálního stárnutí a demence. Subjekt trpí kognitivní poruchou, která je výraznější, než se očekává pro danou věkovou skupinu, avšak nedosahuje stupně nutného pro kritéria syndromu demence. Současně se jedná o progresivně se rozvíjející koncept, který navazuje na dřívější výzkum stadií předcházejících rozvoji syndromu demence nejrůznějších příčin. Výzkum MCI je provázán s výzkumem normálního procesu stárnutí a kognitivních změn ve stáří a počínajících stadií vaskulárního či degenerativního onemocnění mozku. Neuropsychologická diagnostika hraje v konceptu MCI významnou roli, zejména v souvislosti s identifikací subtypů MCI nebo analýzy typických profilů kognitivních funkcí u počínajících forem různých neurodegenerativních onemocnění, která se klinicky syndromem MCI projevují. Diagnostika MCI pomocí neuropsychologických baterií je komplikována individuální i intraindividuální variabilitou testovaných subjektů. Upřednostňován je klinický přístup, který kombinuje normativní a kriteriální srovnání s klinickým odhadem odborníka. Při predikci vzniku demence u pacientů s MCI je nezbytná kombinace několika diagnostických metod (neuropsychologického vyšetření, magnetické resonance, genetického /apolipoprotein E/, biochemického a neuropsychiatrického vyšetření) k určení rizika vzniku demence.
Klíčová slova: mírná kognitivní porucha, syndrom demence, Alzheimerova nemoc, neuropsychologické vyšetření, diagnostická kritéria
Tomáš Nikolai, Ondřej Bezdíček, Martin Vyhnálek, Jakub Hort (2012). Mírná kognitivní porucha: diagnostická jednotka nebo stadium předcházející demenci?. Československá psychologie, 56(4), 374-390.

Mild cognitive impairment: diagnostic unit or stadium preceding dementia?
Mild cognitive impairment (MCI) refers to the clinical condition between normal aging and dementia in which persons experience memory loss to a greater extent than one would expect for age, yet they do not meet currently accepted criteria for dementia syndrome. It introduces a clinical concept in progress which is an expression of foregoing research on preclinical stages of dementia and is interconnected with normal aging and cognitive changes in old age. Neuropsychological assessment plays a substantial role in the diagnosis of MCI, especially in the case of identification of different MCI-subtypes (subclassifications) or typical profiles of cognitive performance in prodromal phases of neurodegenerative diseases. However, neuropsychological batteries are challenged mainly by intraindividual variability of aging subjects. A clinical approach to the assessment of MCI – that currently dominates the field – combines normative with criterion-based comparison standards which are basically merged into a broader clinical differential reasoning. In conclusion, the usage of different methods is necessary to evaluate the possible risk of developing a neurodegenerative disease in subjects with MCI (neuropsychological assessment, magnetic resonance imaging, biochemical, genetic / Apolipoprotein E/ and neuropsychiatric examination).
Keywords: mild cognitive impairment, dementia syndrome, Alzheimer disease, neuropsychological assessment, diagnostic procedures