Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Analýza motivace na základě použití TAT u dvou skupin adolescentů
Cíl. Záměrem studie bylo zjistit, zda existují rozdíly v příbězích evokovaných pomocí Tematického apercepčního testu (TAT) mezi adolescenty s diagnostikovanými a bez diagnostikovaných problémů chování (N=56). Dalším cílem bylo prezentovat pět systémů skórování příběhů v našem prostředí dosud neznámých: potřebu výkonu, afiliace, moci, moci (revidovaný systém), a redukce nejistoty.
Hypotéza. Výsledky zkoumaných osob nacházejících se v odlišných životních situacích, které s sebou přinášejí odlišné motivy (různé prostředí, pohlaví, věk apod.) se budou mezi sebou lišit. Autoři se také zabývali rodovými rozdíly. Soubor a metody. Studie se zúčastnilo 35 adolescentů (z toho 16 dívek) s a 21 (8 dívek) bez diagnostikovaných problémů chování. Čtyři příběhy TAT od každého respondenta (ve zcela znáhodněném pořadí) byly skórovány dvěma posuzovateli ve dvou krocích – nezávisle a konsensuálně – aby bylo dosaženo uspokojivé míry shody.
Statistické analýzy. Data byla analyzována pomocí kontingenčních tabulek, neparametrických testů a shlukové analýzy.
Výsledky. Dokládají uspokojivou shodu mezi posuzovateli a slibné závěry týkající se validity indexů. Byly zjištěny vztahy mezi jednotlivými motivy a výskytem určitých behaviorálních problémů ve skupině s diagnostikovanými problémy chování. Dále byly zjištěny rozdíly mezi úrovněmi motivů afiliace a moci mezi dívkami a chlapci v obou skupinách. Uvedené výsledky naznačují, že přes nutnost další validizace mohou být použité interpretační systémy užitečné v diagnostice. Jsou diskutovány zvláštnosti a problémy skórování textových dat z hlediska reliability a validity operantních indexů zjišťujících implicitní motivy oproti indexům založeným na dotazníkových odpovědích.
Omezení studie. Velikost zkoumaného vzorku.
Klíčová slova: tematický apercepční test, tematická obsahová analýza, motivace, adolescenti
Tomáš Urbánek, Kristína Czekóová, Ivo Čermák, Táňa Fikarová, Zuzana Pokorná (2012). Analýza motivace na základě použití TAT u dvou skupin adolescentů. Československá psychologie, 56(5), 393-408.

Motivation analysis on the basis of using TAT in two groups of adolescents
Objectives. The purpose of this study was to find whether there are differences between adolescents with and without diagnosed behavioural problems (N=56) in stories evoked by the Thematic Apperception Test (TAT). Another aim was to introduce five scoring systems novel to our region: need for achievement, affiliation, power, revised power, and uncertainty orientation. Gender differences were addressed as well. Participants and setting: 35 adolescents (16 girls) with and 21 (8 girls) without diagnosed behavioural problems participated in the study. Four TAT stories recorded from each participant were scored by two raters (in a completely randomized order) in a two-phased analysis – independent and consensual – in order to achieve a satisfactory level of agreement.
Hypothesis. Different situational variables (e.g. distinct environment, age, gender) bring differing motives into TAT stories by groups of participants.
Statistical analyses. The data were analysed by means of cross-tabulations, non-parametric statistics, and cluster analysis.
Results. Indicated sufficient inter-rater reliability and promising conclusions concerning the validity of the indices. Specifically, associations between individual motives and incidence of certain behavioural problems in the group with diagnosed behavioural problems were found. Furthermore, differences in the level of affiliation and power motives between girls and boys in both groups were demonstrated. Presented results suggest that employed interpretation systems could be useful in diagnostics despite requiring further validation. Specificities and problems of the textual data scoring are discussed from the perspective of reliability and validity of operant indices which assess implicit motives in contrast to indices based on the questionnaire items.
Study limitation. Sample size.
Keywords: thematic apperception test, thematic content analysis, motivation, adolescents