Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Deprese z pohledu psychologie osobních konstruktů
Studie je zaměřena na aplikaci teorie osobních konstruktů na oblast psychopatologie a psychoterapie, s důrazem na diagnostickou kategorii deprese. V první části je popsána teorie George Kellyho, která se soustřeďuje především na konstrikci jako na důležitý znak konstrukčního systému osob s depresí. Příspěvek srovnává empirické studie Kellyho následovníků týkající se kognitivní komplexity, konstrukce, obsahu konstruktů, polarizovaného konstruování, interpersonální izolace, sebehodnocení a negativního konstruování self. Zmíněn je vliv farmakoterapie a psychoterapie na konstrukční systém. Poslední část popisuje podobnost principů kognitivní terapie a terapie osobních konstruktů.
Klíčová slova: deprese, psychologie osobních konstruktů, psychoterapie
Marie Kovářová, Miroslav Filip (2012). Deprese z pohledu psychologie osobních konstruktů. Československá psychologie, 56(5), 435-447.

Depression from the view of psychology of personal constructs
The study focuses on application of the personal construct theory on the field of psychopathology and psychotherapy with emphasis on depression. The first section describes the theory of George Kelly that is focused especially on constriction as an important sign of the depressive construction system. The study compares empirical studies of his followers concerning cognitive complexity, constriction, construct content, polarized construing, interpersonal isolation, self-esteem and negative self-construing. The influence of pharmacotherapy and psychotherapy on a construction system is mentioned. The last section describes the similarity of the principles of the cognitive therapy and the personal construct psychotherapy.
Keywords: depression, psychology of personal constructs, psychotherapy