Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Reliabilita, faktorová štruktúra a konštruktová validita Hartrovej metodiky self-perception profile for children
Cieľom štúdie bolo overiť reliabilitu a konštruktovú validitu slovenskej verzie metodiky Self-Perception Profile for Children na meranie sebaponímania detí. Výskumnú vzorku tvorilo 154 žiakov 4.a 5. ročníka. Okrem primárnej metodiky bola do výskumu zahrnutá doplnková hodnotiaca škála aktuálneho správania učiteľom - Teacher Rating Scale of Child’s Actual Behaviour a C oopersmith Self-Esteem Inventory na meranie sebahodnotenia. Ďalším použitým ukazovateľom bol školský prospech. Exploračnou faktorovou analýzou sme dospeli k faktorovému riešeniu podobnému originálnej metodike. Konfirmačná faktorová analýza poukazuje na dobrú zhodu údajov s pôvodným modelom. Interkorelácie medzi subškálami naznačujú, že merajú obdobný konštrukt, avšak s obsahovými odlišnosťami zodpovedajúcimi odlišným aspektom sebaponímania. Reliabilita testového skóre nadobudla stredne vysoké hodnoty, čo limituje použitie metodiky na skupinové účely. Porovnanie skupín podľa veku a rodu a tiež korelácie s ďalšími nástrojmi merajúcimi obdobný konštrukt poskytujú podobné výsledky ako uvádzajú iní autori, čo je podporou pre konštruktovú validitu metodiky. Metodiku Self-perception Profile for Children možno odporučiť na meranie ukazovateľov sebaponímania v slovenskom jazykovom kontexte.
Klíčová slova: sebaponímanie, sebaúcta, sebahodnotenie, Self-perception Profile for Children
Peter Babinčák, Gabriela Mikulášková, Iveta Kovalčíková (2012). Reliabilita, faktorová štruktúra a konštruktová validita Hartrovej metodiky self-perception profile for children. Československá psychologie, 56(5), 448-446.

Reliability, factor structure and construct validity of Harter´s Self-Perception Profile for Children
Objectives. The goal of the study was to verify the reliability and construct validity of the Slovak version of the Self-Perception Profile for Children (SPPC) method for self-perception assessment in children.
Subjects and setting. The research sample consisted of 154 pupils of fourth and fifth classes. A complementary scale aimed at actual behavior evaluation by the teacher - Teacher Rating Scale of Child’s Actual Behaviour - and Coopersmith Self-Esteem Inventory for self-evaluation were included in the study.
Statistical methods. The exploration factor analysis led to a factor solution similar to the original method. The confirmation factor analysis refers to good correspondence of data to original model.
Results. The inter-correlations of subscales suggest that the scales measure a similar construct with content differences corresponding to different aspects of self-perception. The comparison of groups according to age and gender, and correlations to further instruments assessing the analogical construct provide similar results as given by other authors what supports the construct validity of the method. The Self- Perception Profile for Children method can be recommended for assessment of self-perception indicators in Slovak language context.
Study limits. The reliability of test score attained moderate values what limits the use of the method in groups.
Keywords: self-perception, self-esteem, self-evaluation, Self-perception Profile for Children