Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vztah sebehodnocení a struktury významu já
Cílem výzkumu bylo ověřit, zda existují rozdíly ve struktuře významu já mezi osobami s nízkým a vysokým sebehodnocením. Výzkum byl proveden na souboru studentů gymnázií (n = 428, z toho 184 chlapců a 244 dívek) a na souboru univerzitních studentů (n = 188, z toho 72 chlapců a 116 dívek). Pro zjišťování obsahu sebepojetí jsme použili metodu sémantického diferenciálu a ke sledování úrovně sebehodnocení Rosenbergovu škálu sebehodnocení. Struktura sebepojetí byla zkoumána pomocí faktorové analýzy, metody hlavních os s rotací Varimax (počet faktorů byl určen pomocí screetestu). Zjistili jsme, že osoby s nízkým a vysokým sebehodnocením se liší strukturou významu já, a to jak počtem extrahovaných faktorů, tak obsahem identifikovaných složek sebepojetí. Výsledky jsou diskutovány v kontextu výzkumů komplexity já (self-complexity).
Klíčová slova: osobnost, sebevědomí, já
Blatný, Marek - Osecká, Lída (1997). Vztah sebehodnocení a struktury významu já. Československá psychologie, 41(4), 314-322.

Abstract not available.
Keywords: personality, self-esteem, self