Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuze
Technika omezené zevní stimulace
Studie popisuje vývoj terapeutické, relaxační a sebezkušenostní metody Restricted environmental stimulation technique (therapy) – REST. Z hlediska historie zmiňuje ranný výzkum senzorické deprivace z 50. až 70 let 20. století. Dále poukazuje na spřízněnost s přístupem japonských terapeutů (Masatake Morita a Yoshimoto Ishin). V současnosti je metoda REST výzkumně užívána ve Švédsku a USA. Metoda REST je pojímána především jako doplněk terapeutického působení. Aplikují se dvě základní formy: chamber REST a flotation REST. Varianta chamber REST v kombinaci s dalšími terapeutickými postupy má terapeutický potenciál, který umožňuje restrukturalizaci postojů, názorů, umožňuje pochopení vlastních emočních vzorců ve vztahu k sociálnímu okolí, působí na sebepojetí a umožňuje rovněž vhled do aktuálních problémů. Zlepšuje realistické myšlení a schopnosti elaborace. Některé citované studie dokládají pozitivní vliv na závažné diagnózy: obsedantně kompulzivní porucha, autismus, snížení výskytu psychotických symptomů u pacientů se schizofrenií, manické a hypomanické stavy, změny návykového chování (konzumace alkoholu, nadváha, kouření). Varianta flotation REST má podobné spektrum účinků jako relaxace, autogenní trénink, meditace. Její využití souvisí především s léčebným vlivem při snižování hypertenze, léčbě nespavosti, zvládání stresu a poskytuje rovněž úlevu od chronických bolestí, svalového napětí, zlepšuje kreativitu. Bez předchozího tréninku dokáže flotace rychle navodit pocit uvolnění.
Klíčová slova: REST, senzorická deprivace, tma
Martin Kupka, Marek Malůš, Veronika Kavková, Vladimír Řehan (2012). Technika omezené zevní stimulace. Československá psychologie, 56(5), 488-499.

Limited outer stimulation technique
This study describes development of therapeutic, relaxation and self-experiencing method Restricted environmental stimulation technique/therapy (REST). From a historical standpoint it refers to early research into sensory deprivation from the 1950s to 1970s. Further it emphasizes the connection with Japanese therapists approach (Masatake Morita and Yoshimoto Ishin). Research of REST is intensively practiced in Sweden and USA. REST is method that is construed as a supplement of therapeutic action. This method has two forms: Chamber REST and Flotation REST. The chamber REST variant, in combination with other therapeutic techniques, has a therapeutic potencial that enables restructuralization of attitudes, opinions, understanding of the patient,s own emotions in relation to social environment, enacts on change of self-concept and enables an insight into actual problems. It improves realistic thinking and ability of elaboration. Some studies support positive influence on serious diagnosis such as obsessive compulsive disorder, autism, reducing psychotic symptoms in schizofrenic patients, manic and hypomanic states, and addictive behaviour changes (alcohol abuse, obesity, smoking). The flotation REST variant has similar effects such as relaxation, autogenous training, meditation. Its use is connected with medical influence in hypertension reduction, insomnia treatment, stress coping. It also provides relief of chronic pain and muscle tension, and improves creativity. It can create feeling of relief without previous training.
Keywords: REST, sensory deprivation, darkness