Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
K morální (in)toleranci autoritářské osobnosti
Cíle. Článek je věnován analýze postojů autoritářské osobnosti k morálně spornému chování, jakým je například podvádění u písemných zkoušek nebo braní úplatků policisty.
Soubor a podmínky. Výzkumu se zúčastnil soubor 279 studentů a studentek ze tří různých pražských humanitně orientovaných vysokých škol. Autoritářská osobnost byla operacionalizována škálami autoritářské submise, politické orientace a konzervativizmu týkajícího se genderových rolí. Morálně sporné formy chování byly operacionalizovány Škálou morálně sporného chování. Respondenti vyplňovali dotazník v malých skupinách. Šetření bylo zcela anonymní a dobrovolné.
Hypotézy. V práci byly testovány tři hypotézy. Podle první z nich jsou postoje autoritářských jedinců k chování, které je v rozporu s tradiční rolí ženy (například manželská nevěra, kariérizmus ženy), méně tolerantní než postoje jedinců méně autoritářských. Podle druhé hypotézy mají naopak k chování, které je sice v rozporu se zákony, avšak jehož původcem je autorita (násilné šíření víry, braní úplatků policisty), tito jedinci tolerantnější postoje než jedinci méně autoritářští. Podle třetí hypotézy se autoritářští jedinci v postojích k amorálnímu chování, které nesouvisí s autoritou ani není v rozporu s tradiční rolí ženy (neplnění slibů, pomlouvání spolupracovníků), od jedinců méně autoritářských neliší.
Statistické analýzy. Obdržená data byla nejprve podrobena psychometrickým analýzám (faktorové analýze a analýze reliabilit jednotlivých škál) a poté byla analyzována v sérii korelačních a regresních analýz.
Výsledky. Výsledky statistických analýz jsou s hypotézami v poměrně dobré shodě. Kromě toho se ukázalo, že spolu škály autoritářské submise a konzervatismu korelují středně silně, žádná z nich však nekoreluje se škálou politické orientace. Škála politické orientace navíc nekorelovala ani s jednou ze škál morálně sporného chování. Autor proto dospívá k závěru, že konstrukt pravicového autoritářství není v našich podmínkách validní.
Omezení. Protože se šetření zúčastnili studenti a studentky humanitních oborů, kteří jsou tradičně liberální, bylo by vhodné do dalšího šetření zahrnout i jedince konzervativnější.
Klíčová slova: autoritářská osobnost, morálně sporné chování, konzervatismus, politická orientace
Karel Hnilica (2012). K morální (in)toleranci autoritářské osobnosti. Československá psychologie, 56(6), 529-544.

To moral (in)tolerance of authoritarian personality
Goal. The paper occupies with the analysis of attitudes of authoritarian personality to morally problematic behavior like cheating during written exams or taking bribes by policemen.
Sample and conditions. A sample of 279 students of three different Prague on humanities focused faculties took part in the study. The authoritarian personality was operationalized by scales of the authoritarian submission, political orientation, and conservatism concerning the gender roles. The moral problematic forms of behavior were personality operationalized by the scale of morally problematic behavior. The respondents fulfilled the questionnaire in small groups. The inquiry was quite anonymous and voluntary.
Hypotheses. Three hypotheses were tested in the study. According to the first one, the attitudes of authoritarian individuals to behavior that is contradictory to the traditional role of woman (e.g. marital adultery, women careerism) are less tolerant than the attitudes of less authoritarian individuals. According to the second one, these individuals on the contrary have more tolerant attitudes to behavior that is even though contradictory to laws but its initiator is an authority (violent propagation of faith, taking bribes by policemen) than the less authoritarian individuals. According to the third hypothesis, the authoritarian individuals do not differ in their attitudes to amoral behavior that is not connected to the authority nor is contradictory to the traditional role of woman (promises non-fulfillment, fellow workers slandering) from the less authoritarian individuals.
Statistical analyses. The obtained data were first put through the psychometric analyses (factor analysis and analysis of reliability of particular scales) and then they were analyzed by the series of correlation and regression analyses.
Results. The results of statistical analyses are in relatively good correspondence with the hypotheses. Except of that it was shown that the scales of authoritarian submission and conservatism are moderately firmly correlated but none of them is correlated to the political orientation scale. Moreover, the political orientation scale was not correlated to any scale of morally problematic behavior. The author thus comes to the conclusion that the construct of right authoritarianism is not valid in our conditions.
Limitations. Taking into consideration that participants in the study were students of humanities who are traditionally liberal it would be appropriate to include also more conservative individuals in the further study.
Keywords: authoritarian personality, morally problematic behavior, conservatism, political orientation