Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Dotazník zjišťující pacientovo pojetí nemoci: IPQ-R-CZ
Cíle. 1. popsat originální verzi Revised - Illness Perception Questionnaire (Moss-Morris et al., 2002), 2. popsat překlad, administrování a způsob vyhodnocení české verze IPQ-R-CZ, 3. charakterizovat její psychometrické vlastnosti, 4. diskutovat její vlastnosti a porovnat je s překlady do 9 národních jazyků. Česká verze respektuje strukturu originální verze: A – zdravotní obtíže pacienta, B – pacientovo pojetí své nemoci, C – pacientovy názory na příčiny své nemoci.
Soubor a podmínky. IPQ-R-CZ byl administrován souboru 345 hospitalizovaných pacientů ve věku od 16 do 88 let (M=53,0; SD=15,7). Údaje byly získány ve velké fakultní nemocnici i v menších městských nemocnicích na 12 typech klinických pracovišť; dominovala interna, chirurgie, neurochirurgie, plicní a psychiatrie.
Statistická analýza. Popisné statistiky, analýza rozptylu, exploratorní a konfirmatorní faktorové analýzy a analýza vnitřní konzistence škál. Výsledky. Původní škály pojetí nemoci (část B) jsou v české verzi vnitřně konzistentní a dobře rozlišují mezi typy onemocnění, s minimálními genderovými rozdíly. Faktorová struktura a validita je na rozdíl od originální verze nejasná a odlišná od anglického originálu. Platí to i pro percipované příčiny nemoci (část C).
Limity studie. Platnost zjištění této studie (ve smyslu interní i externí validity) je omezena především nahodilým souborem pacientů a jejich onemocnění. Je zřejmé, že pacientovo pojetí nemoci souvisí s charakterem onemocnění. Dokládají to i výzkumy, které se pomocí jiného typu dotazníků zjišťují smysl nemoci z pohledu pacientů. Nezkoumalo se, nakolik jsou sledované faktory stabilní či proměnlivé v čase. Pro rutinní klinické používání je dotazník IPQ-R-CZ příliš dlouhý. V současné verzi je vhodný především k výzkumným účelům.
Klíčová slova: nemoc, pacient, pojetí nemoci, kvantitativní přístup, dotazník IPQ-R, psychometrické charakteristiky
Jiří Mareš, Stanislav Ježek (2012). Dotazník zjišťující pacientovo pojetí nemoci: IPQ-R-CZ. Československá psychologie, 56(6), 558-573.

The Czech version of the Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R-CZ)
Objectives. 1. To describe the original Revised - Illness Perception Questionnaire (Moss-Morris et al., 2002), 2. to describe the translation, administration and scoring of the Czech version, 3. to assess its psychometric properties, 4. to compare the findings with the translations to 9 other languages. The Czech version keeps the three-part structure of the original measure A- experienced symptoms (identity), B-illness perceptions, C- perceptions of causes of respondent’s illness.
Sample and setting. IPQ-R-CZ was administered to 345 hospitalised patients (ages 16 to 88, M=53.0, SD=15.7) in large university hospitals and smaller local hospitals at 12 types of clinical workplaces, mostly internal medicine, surgery, neurosurgery, pulmonary, and psychiatry.
Statistical analysis. Descriptive statistics, ANOVA, exploratory and confirmatory factor analyses, internal consistency of scales.
Results. The original scales of illness perception (part B) internally consistent in the Czech version and discriminate among various types of illness with minimal gender differences. Factor structure and validity is unclear and substantially different from the original English version. The same applies to the perceived causes of illness (Part C).
Study limitation. Both internal and external validity of this study are limited by the convenience sample of patients and their illnesses. It is clear that the patient’s illness perceptions and their dimensions are related to the nature of the illness itself. This is supported also by studies of the meaning of illness. Empirical data on the stability of the perceptions in time are not available. For routine clinical use the questionnaire is too long. In its current version it is suitable for research purposes predominantly.
Keywords: illness, patient, illness perception, quantitative approach, IPQ-R questionnaire, psychometric characteristics