Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Inteligence a agresivita pachatelů majetkové trestné činnosti
Studie shrnuje poznatky o inteligenci a agresivitě pachatelů majetkové trestné činnosti. Výzkum byl proveden v 19 věznicích v České republice. Soubor tvořilo 166 pachatelů majetkové trestné činnosti, kteří byli minimálně podruhé trestáni. Pachatelům byl prezentován test inteligence (Ravenovy progresivní matice) a test agresivity (Test ruky). Výsledky testu inteligence naznačují, že pachatelé, kteří se častěji dopouštějí chyby typu B (špatný princip), páchají častěji také násilnou trestnou činnost. Výsledky testu agresivity oproti předpokladu obsahovaly pouze mírně zvýšený podíl „agresivních“ odpovědí. Pachatelé vykazovali spíše prosociální postoje a zájem o interpersonální oblast. Mírně zvýšených hodnot dosahoval jejich patologický skór. Určitý vliv na výsledky testu mohl mít opakovaný pobyt respondentů v prostředí vězeňských institucí. Předkládané poznatky nelze považovat za jednoduše zobecnitelné na celou populaci pachatelů majetkové trestné činnosti. Je třeba vzít v úvahu možnost, že pachatelé, jejichž trestná činnost zůstává mnohdy neobjasněna, se mohou od námi zkoumané populace pachatelů v míře inteligence a agresivity odlišovat.
Klíčová slova: pachatelé majetkové trestné činnosti, inteligence, agresivita, Ravenovy progresivní matice, Test ruky
Veronika Polišenská, Sylva Koubalíková, Michaela Borovanská (2012). Inteligence a agresivita pachatelů majetkové trestné činnosti. Československá psychologie, 56(6), 574-583.

Intelligence and aggressiveness of property criminal activity offenders
The research study introduces results on intelligence and aggression of property offenders. The research took place in 19 prisons in Czech Republic. The sample consists of 166 offenders, who have been incarcerated at least for second time. The offenders completed intelligence test (Raven progressive matrices) and aggression test (Hand test). The results of the intelligence test indicate that offenders, who are more likely to make type B fault (faulty principle), commit more often also violent offenses. The results of aggression test include only slightly higher number of „aggressive“ answers, which was opposed to the predictions. The offenders showed prosocial attitudes and interests in interpersonal region and slightly higher levels in pathological scores. The results cannot be taken as simple generalisations for entire population of property offenders. It is necessary to take into account the possibility that the offenders of unsolved crimes can differ in intelligence and aggression from incarcerated offenders.
Keywords: property crime offenders, intelligence, aggression, Raven progressive matrices, Hand test