Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Tvorivosť v podnikaní - postoje zakladateľov malých firiem a študentov
Empirickým výskumom sme zisťovali zástoj tvorivosti v podnikaní. Jeho predmetom boli postoje podnikateľov - zakladateľov malých firiem a študentov vysokých škol humanitne a technicky orientovaných (jako možných budúcich podnikateľov). Povodná semiprojektívna metodika Nedokončených viet ukázala doležitosť tvorivosti ako zdroja motivácie začať podnikať a ako významný zdroj úspešnosti podnikania. Osobitný význam sa pripisuje tvorivosti na začiatku podnikania. V postojoch k stratégiam efektívneho riešenia problémov/bariér (JIB), ktoré vstupujú do tvorivého procesu, zakladatelia malých firiem vysoko hodnotia potrebu nových nápadov, oproti študentom však kladú väčší doraz na realizmus, pragmatizmus, kým študenti významne viac hodnotia fantáziu, imagináciu. Spoločným znakom podnikateľov a najoriginálnejších študentov oboch zameraní je asertivita, ktorou sa líšia od nevybranej vzorky populácie vysokoškolákov. Výsledky výskumu majú využitie najmä v konzultačno - poradenskej a výchovnej činnosti.
Klíčová slova: tvořivost, podnikání, strategie řešení problémů
Jurčová, Marta (1997). Tvorivosť v podnikaní - postoje zakladateľov malých firiem a študentov. Československá psychologie, 41(4), 323-333.

Abstract not available.
Keywords: creativity, enterprise, strategies of problem solving