Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Prehľad nástrojov merania kvality života pacientov so schizofréniou – porovnanie nástrojov vo vybraných psychometrických parametroch
Štúdia poskytuje prehľad o nástrojoch na meranie kvality života pacientov so schizofréniou publikovaných v databázach EBSCO a Proquest. Porovnáva dostupné psychometrické parametre identifikovaných sebaposudzovacích nástrojov: Škály kvality života pre schizofréniu (SQLS), Lehmanovho dotazníka kvality života, Dotazníka životnej radosti a spokojnosti (Q-LES – Q) a Prieskumu spoločenskej integrácie (SIS). Štúdia zároveň porovnáva validitu a reliabilitu špecifických nástrojov na hodnotenie kvality života spojenej s užívaním psychofarmák: Škála subjektívnej pohody pod neuroleptikami (SWN 20) a Tolerabilita a kvalita života (TOOL). Štúdia na základe analýzy vybraných validizačných štúdií konštatuje dobré psychometrické vlastnosti sebaposudzovacích nástrojov Škála kvality života pre schizofréniu (SQLS) a Tolerabilita a kvalita života (TOOL) a odporúča ich na adaptáciu pre pacientov so schizofréniou v našich podmienkach.
Klíčová slova: kvalita života, schizofrénia, reliabilita, validita
Gabriela Mikulášková (2012). Prehľad nástrojov merania kvality života pacientov so schizofréniou – porovnanie nástrojov vo vybraných psychometrických parametroch. Československá psychologie, 56(6), 596-607.

Overview of instruments for measuring the quality of life in schizophrenic patients
The study offers the overview of instruments for measuring the quality of life in schizophrenic patients published in EBSCO and Proquest databases. The available psychometric parameters of self-reporting instruments are compared: Schizophrenia Quality of Life Scale (SQLS), Lehman´s Quality of Life Interview, Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES - Q), and Social Integration Survey (SIS). The study compares the validity and reliability of specific instruments for measuring the quality of life connected with the use of psychopharmacs: Subjective Well-Being Under Neuroleptic Treatment Scale (SWN 20), and Tolerability and Quality of Life (TOOL) questionnaire. Došlo: 21. 10. 2011; G. M., Inštitút psychológie FF PU, ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika; e-mail: mikulaskova@gmail.com Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0374-10. On the basis of analysis of selected validation studies, the study states good psychometric properties of self-reporting instruments Schizophrenia Quality of Life Scale (SQLS) and Tolerability and Quality of Life (TOOL) and recommends them for the adaptation for schizophrenic patients in our conditions.
Keywords: quality of life, schizophrenia, reliability, validity