Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vztahy mezi osobní resiliencí a externalizováním a internalizováním problémů v adolescenci
Cíle. Studie zkoumá relativní důležitost aspektů osobní resilience pro vývoj externalizování a internalizování při vyrovnávání se s problémy v adolescenci. Soubor. Soubor zahrnoval 805 adolescentů (45,2 % chlapců a 54,8 % děvčat) ze sedmi středních škol v Kraljevu v Srbsku. Průměrný věk adolescentů byl 16,71 (směrodatná odchylka 1,05, rozpětí 15 až 18 let). Účastníci vyplnili dotazníky zjišťující jejich osobní resilienci a vyrovnávání se s problémy během školních hodin. Hypotézy. Autoři předpokládali, že úroveň dovedností a úroveň vztahů budou negativně asociovány s vyrovnáváním se s problémy, zatímco emoční reaktivita bude v pozitivním vztahu k externalizování a internalizování problémů. Statistická analýza. Byly použity metody deskriptivní statistiky a korelační a regresní analýza. Výsledky. Nižší úroveň dovedností a nižší úroveň vztahů a vyšší úroveň emoční reaktivity jsou ve vztahu k antisociálnímu chování, problémy se zvládáním hněvu, emočním distresem a negativním sebepojetím. Osobní resilience vysvětlila značnou část variance (21-37 %) ve všech typech problémů. Další analýzy ukázaly jedinečné vztahy mezi jednotlivými složkami osobní resilience a všemi typy problémů. Omezení studie. Studie je omezena danou kulturou a věkovou skupinou. Výsledky jsou založeny na transverzální metodě a datech ze subjektivních výpovědí.
(článek je v angličtině).
Klíčová slova: adolescenti, externalizování, internalizování, osobní resilience
Vesna Žunić-Pavlović, Miroslav Pavlović, Marina Kovačević-Lepojević, Nenad Glumbić, Ranko Kovačević (2013). Vztahy mezi osobní resiliencí a externalizováním a internalizováním problémů v adolescenci. Československá psychologie, 57(1), 1-14.

The relationships between personal resiliency and externalising and internalising problems in adolescence
Objectives. The present study investigated the relative importance of multiple aspects of personal resiliency for the development of externalising and internalising adjustment problems in adolescence. Subjects and setting. The sample comprised 805 adolescents (45.2% boys and 54.8% girls) from seven high schools in Kraljevo, Serbia. The mean age of the adolescents was 16.71 (SD = 1.05; range 15-18 years). The participants filled out questionnaires concerning their personal resiliency and adjustment problems during school hours. Hypotheses. It was hypothesised that sense of mastery and sense of relatedness would be negatively associated with adjustment problems, whereas emotional reactivity would be positively related to externalising and internalising problems. Statistical analyses. Descriptive statistics and correlational and regression analyses were used. Results. The findings indicated that lower levels of sense of mastery and sense of relatedness and higher levels of emotional reactivity were related to antisocial behaviour, anger control problems, emotional distress and negative sense of self. Personal resiliency accounted for a significant amount of the variance (21-37%) in all types of adjustment problems. Further analyses revealed unique relationships between separate qualities of personal resilience and each type of adjustment problem. Study limitations. The present study is limited to one cultural setting and age group. The results were based on cross-sectional and self-reported data.
Keywords: adolescents, externalising, internalising, personal resiliency