Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Některé psychometrické charakteristiky české verze Washingtonského psychosociálního dotazníku pro záchvatová onemocnění (WPSI)
Český převod WPSI byl individuálně administrován 222 pacientům (102 žen, 120 mužů). K posouzení reliability bylo použito Cronbachovo alfa a split-half reliabilita. Validita byla posuzována pomocí souběžné validity s původními českými osobnostními metodami SUPOS (Subjektivní ppocity a stavy), VAROS (Variabilita osobnosti) a DSF (Dotazník spokojenosti a frustrace).
Psychometrické vlastnosti českého převodu dotazníku WPSI jsou v užitém vzorku osob pro pět ze sedmi klinických škál dosti uspokojivé. Byla zjištěna řada statisticky významných a věcně a logicky dobře zdůvodnitelných korelací s původními českými osobnostními metodami. Cronbachovo alfa je zřetelně vyšší než obvykle požadovaná hodnota 0,70. Výjimkou byly škály Family Background a Medicine and Medical Management. Avšak při vyloučení tří položek dosáhla hodnota Cronbachova alfa u škály Family Background 0,70 a při vyloučení dvou položek dosáhla tato hodnota u škály Medicine and Medical Management 0,69.
U validizačních škál dosáhla Cronbachova alfa i přes vyloučení málo přínosných položek u škály L (Lie) i škály R (Rare Items) pouze 0,64. V několika studiích se však velice osvědčilo rozdělení sledovaných skupin osob podle škály L a byl tedy potvrzen také její přínos.
Klíčová slova: Washingtonský psychosociální dotazník pro záchvatová onemocnění (WPSI), epilepsie, osobnostní dotazník, psychometrika
Preiss, Jan - Haas, Tomáš (1997). Některé psychometrické charakteristiky české verze Washingtonského psychosociálního dotazníku pro záchvatová onemocnění (WPSI). Československá psychologie, 41(4), 334-346.

Abstract not available.
Keywords: Washington Psychosocial Seizure Inventory (WPSI), epilepsy, personality questionnaire, psychometrics