Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Diagnostika psychosociálního klimatu porodnice – konstrukce a psychometrická evaluace dotazníku KLI-P
Cíle. Cílem této studie je prezentovat původní český dotazník KLI-P, který měří psychosociální klima porodnice z perspektivy rodiček. Soubor a procedura. K účelům kvalitativní analýzy byla zpracována data ze 189 porodních příběhů a 44 polostrukturovaných rozhovorů s rodičkami. První verze dotazníku byla administrována u vzorku 760 rodiček. Finální verze dotazníku byla ověřována na reprezentativním vzorku 762 českých rodiček.
Statistická analýza. Struktura nástroje byla zkoumána explorační a konfirmační faktorovou analýzou. Vnitřní konzistence jednotlivých škál byla měřena Cronbachovým koeficientem alfa. Při ověřování souběžné validity nástroje byly analyzovány korelace jednotlivých škál i hrubého skóru dotazníku s empirickými kritérii v podobě položek zjišťujících celkovou spokojenost žen s péčí v porodnici Pearsonovým korelačním koeficientem.
Výsledky. Explorační faktorová analýza dotazníku poukázala na existenci následujících komponent na porodnickém oddělení (PO) i oddělení šestinedělí (OŠ): vstřícnost a empatie zdravotníků, kontrola rodičky a její podíl na rozhodování, podávání informací a dostupnost zdravotníků, nadřazenost a nedostatek zájmu, fyzické pohodí a služby. Konfirmační analýza ukázala, že tyto faktory neposkytují vyčerpávající charakteristiku faktorové struktury dotazníku, nicméně interpretovatelnost a obsahová validita komponent dostatečně motivují jejich použití. Vnitřní konzistence jednotlivých škál měřená Cronbachovým koeficientem alfa se pohybuje od 0,74 do 0,93 pro PO a od 0,73 do 0,93 pro OŠ. Vysoká obsahová a empirická (souběžná) validita a vysoká reliabilita svědčí pro to, že dotazník KLI-P je užitečným nástrojem v klinické praxi i psychologickém výzkumu. Jeho výhodou je rovněž časová nenáročnost a snadný způsob administrace.
Klíčová slova: psychosociální klima, porodnice, evaluace zdravotnické péče
Lea Takács, Filip Smolík, Jiřina Sněhotová, Simona Horáková Hoskovcová (2013). Diagnostika psychosociálního klimatu porodnice – konstrukce a psychometrická evaluace dotazníku KLI-P. Československá psychologie, 57(1), 73-91.

Diagnostics of the psychosocial climate in maternity hospitals – development and psychometric evaluation of the KLI-P Questionnaire
Objectives. The aim of the study is to present an original Czech questionnaire KLI-P designed to measure the psychosocial climate in maternity hospitals as reflected by the parturients. Subject and setting. Qualitative data analysis of 189 narratives about the childbirth and 44 semistructured interviews was performed. The first version of the KLI-P was administered to 760 parturients. The final version of the KLI-P was verified on a representative sample of the Czech parturients (N = 762). Statistical analysis. Exploratory and confirmatory factor analyses were used to examine underlying structure of the instrument. Cronbach‘s α was calculated to assess the internal consistency of the component scales. To assess the concurrent validity, correlations between questionnaire scales and four empirical criteria items were examined. Results. Exploratory factor analysis of the KLIP identified the following dimensions of psychosocial climate for both delivery (DU) and after-birth units (ABU): helpfulness and empathy, control and involvement in decision-making, communication of information and availability of caregivers, dismissive attitude and lack of interest, physical comfort and services. Cronbach's alpha of individual scales ranged from 0,74 to 0,93 for DU and from 0,73 to 0,93 for ABU. With high content and concurrent validity and high reliability, as well as short and easy administration, the KLI-P appears to be a useful tool for clinical practice and research.
Keywords: psychosocial climate, maternity hospital, evaluation of health care