Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Mentální stavy: Funkce jejich pojetí v identifikaci paradigmat současné kognitivní psychologie
Vývoj výzkumů kognitivních procesů iniciovaný v šedesátých letech XX. století informačním paradigmatem v Americe vedl posléze k rozlišení čtyř základních proudů, a to (1) tzv. klasické kognitivní psychologie, (2) vývojově orientované kognitivní psychologie, (3) kognitivní vědy a (4) konekcionismu. V důsledku této diferenciace mezi proudy kognitivního hnutí se posléze ustavil rozpor uvnitř informačního paradigmatu. Jeho těžištěm je pojetí mentální (též interní, kognitivní) reprezentace a od něj odvozená nebo s ním spjatá stanoviska, zaujímaná k dílčím problémům, jež jsou charakteristická pro jednotlivé výše zmíněné proudy kognitivního hnutí. Spor o reprezentaci, její povahu a modelování je natolik zásadní, že tvoří základní aporii informačního paradigmatu a někteří autoři dokonce hovoří o rozpadu informačního paradigmatu ve dvě rozdílná paradigmata, a to v paradigma reprezentace a paradigma prezentace (B. Shanon, 1993). Ta se uvnitř informačního paradigmatu ustavují. Každé z těchto paradigmat navazuje na specifická filosofická východiska.
[Převzato ze sborníku konferenčních příspěvků Psychologické dny 1998 a 2000 se souhlasem vydavatelů. Stať byla uveřejněna ve sborníku Heller, D., Šturma, J. (Eds.)(2000): Psychologie pro třetí tisíciletí. Olomouc, Testcentrum a ČMPS, 61–65.]
Klíčová slova:
Miluše Sedláková (2013). Mentální stavy: Funkce jejich pojetí v identifikaci paradigmat současné kognitivní psychologie. Československá psychologie, 57(2), 98-103.

Abstract not available.
Keywords: