Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Rasismus? Postoje? Ideologie? K determinantám etnických stereotypů
Cíle. Cílem práce je zjištění determinant etnických stereotypů. Pozornost je věnována zejména stereotypům Romů a Vietnamců v českém prostředí.
Soubor a podmínky. Prvního výzkumu se zúčastnil soubor 198 studentů a studentek ze tří různých pražských humanitně orientovaných vysokých škol. Druhého výzkumu se zúčastnil soubor 46 studentů a studentek ze dvou humanitně orientovaných pražských vysokých škol. K měření explicitních etnických stereotypů a postojů autoři použili otevřený dotazník, k měření implicitních postojů afektivní priming. Kromě toho použili ve druhém šetření škály tradičního a moderního rasismu a protestantských a humanisticko-rovnostářských hodnot.
Hypotézy. V prvním šetření byly testovány dvě hlavní hypotézy. Podle první z nich je jednou z klíčových dimenzí atributů etnických stereotypů dimenze reflektující hodnoty protestantské pracovní etiky (pracovitost, šetrnost, askeze atp.). V souladu s tím (2. hypotéza) bude hodnocení jednotlivých etnických kategorií (včetně vlastní) závislé na umístění na této dimenzi. Ve druhém šetření autoři testovali dvě další hypotézy. Podle první z nich budou konzervativní jedinci připisovat Romům tím negativnější atributy, čím negativnější k nim budou mít implicitní postoje. Podle druhé hypotézy budou liberální jedinci připisovat Romům atributy, jejichž valence bude inkongruentní s jejich implicitními postoji.
Statistické analýzy. V prvním šetření byla obdržená data analyzována především pomocí korespondenční a faktorové analýzy. Ve druhém šetření byla data nejprve podrobena psychometrickým analýzám a poté analyzována v sérii korelačních a regresních analýz.
Výsledky. Výsledky statistických analýz jsou s hypotézami v poměrně dobré shodě.
Omezení. Protože se šetření zúčastnili studenti a studentky humanitních oborů, kteří mohou být více výkonově orientovaní a kteří rovněž mohou mít zčásti odlišné stereotypy a postoje k Romům a Vietnamcům než jiné subpopulace, je otevřenou otázkou, na jaké subpopulace lze naše zjištění extrapolovat.
Klíčová slova: stereotypy, protestantská pracovní etika, implicitní postoje, konzervatismus, liberalismus
Karel Hnilica, Lia Radová (2013). Rasismus? Postoje? Ideologie? K determinantám etnických stereotypů. Československá psychologie, 57(2), 144-161.

Racism? Attitudes? Ideology? To determinants of ethnic stereotypes
Goal. The goal of the study is to find the determinants of ethnic stereotypes. The attention is paid namely to the stereotypes of Roma and Vietnamese in the Czech environment.
Sample and conditions. 198 students of humanities from three Prague universities took part in the first study. 46 students of humanities from two Prague universities took part in the second study. For measuring the explicit ethnic stereotypes and attitudes the open questionnaire was used, for measuring the implicit attitudes the affective priming was used. Except of that in the second study the scale of traditional and modern racism and the scale of protestant and humanistic egalitarian values were used.
Hypotheses. Two main hypotheses were tested in the first study. According to the first one the key dimension of attributes of ethnic stereotypes is the dimension reflecting values of protestant work ethics (diligence, frugality, austerity). In accordance with it (the second hypothesis) the evaluation of particular ethnic categories (including the one´s own) depends on the position on this dimension. In the second study, next two hypotheses were tested. According to the first one the conservative people attribute to Roma the more negative attributes the more negative implicit attitudes to them they have. According to the second hypothesis the liberal people attribute to Roma the attributes with valence that is incongruent with their implicit attitudes.
Statistical analysis. In the first study, the data were analyzed by the means of correspondence and factor analyses. In the second study, the data were first psychometrically analyzed and then analyzed in the series of correlation and regression analyses.
Results. The results of statistical analyses are relatively well fitting the hypotheses.
Limits. The students of humanities who can be more achievement oriented and can have partly different stereotypes and attitudes to Roma and vietnamese than other subpopulations were taking part in the studies. The question to which subpopulations the findings can be generalized remains thus open.
Keywords: stereotypes, protestant work ethics, implicit attitudes, conservatism, liberalism