Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Meranie kvality života: analýza nástrojov z aspektu ich teoretických východísk
S nárastom počtu nástrojov na meranie kvality života sa pre výskumníkov aj klinikov stáva problémom vybrať ten najvhodnejší. Prehľadové štúdie nástrojov na zisťovanie kvality života (ďalej QoL nástrojov) kladú dôraz na informácie o základných vlastnostiach nástrojov – informácie o ich doménach a psychometrických vlastnostiach – veľmi často bez uvedenia definície meraného znaku, resp. jeho teórie. Táto štúdia sa snaží ohodnotiť teoretické východiská QoL nástrojov. Realizovaný bol systematický prehľad QoL nástrojov a porovnané teórie a definície kvality života, z ktorých vychádzajú. Pozornosť bola venovaná aj doménam kvality života, ktoré daný nástroj obsahuje. Do prehľadu bolo zahrnutých 57 QoL nástrojov, z toho 21 generických a 36 špecifických. Len päť zo skúmaných nástrojov bolo skonštruovaných na základe teórie, z toho dva nástroje na základe jednej a tej istej teórie. Najdôležitejším zistením je rozmanitosť v chápaní kvality života, čo poukazuje na nedostatočnú ujasnenosť teoretických východísk diagnostických nástrojov.
Klíčová slova: kvalita života, definície kvality života, teorie kvality života, domény kvality života, nástroje na meranie kvality života
Nikoleta Izdencyová (2013). Meranie kvality života: analýza nástrojov z aspektu ich teoretických východísk. Československá psychologie, 57(2), 162-169.

Quality of life measurement: Analysis of instruments from their theoretical starting points
The increase of number of instruments for measuring the quality of life brings the problem for both the researchers and the clinicians to choose the most proper one. The overview studies of instruments for assessing the quality of life (QoL instruments) are stressing the information concerning their basic characteristics - information about its domains and psychometric characteristics, quite often without mentioning the definition of the measured trait, and its theory respectively. This study tries to evaluate the theoretical starting points of QoL instruments by presenting the systematical overview of QoL instruments and comparing the theories and definitions of quality of life from which these instruments come out. The attention was also paid to the domains of quality of life covered by the given instrument. The overview contents 57 QoL instruments, 21 of which are generic and 36 are specific. Only few of studied instruments were constructed on the basis of a theory, two of them on the basis of the same theory. The most important finding is the variety in understanding the quality of life what points to insufficient clarification of staring points of the diagnostic instruments.
Keywords: quality of life, definitions of quality of life, theories of quality of life, domains of quality of life, instruments for quality of life measurement