Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Psychologické aspekty domácí přípravy v prvních dvou letech školní docházky
Tématem příspěvku jsou předběžné výsledky české části česko-francouzsko-kanadského výzkumu. Z důvodu rozsahu výzkumu byly v této studii představeny pouze výsledky dětí z 1. a 2. tříd. Výzkum je zaměřen na domácí přípravu na školu. Mezi sledovaná hlediska lze zařadit postoje dětí k domácí přípravě na školu, vnímanou úspěšnost školáků, jejich míru autoregulace a také dětmi vnímanou pomoc při domácí přípravě ze strany rodiče. Předmětem výzkumu také bylo, jak se ve zkoumaných proměnných liší chlapci a dívky. Pro lepší porozumění vztahů mezi proměnnými byla provedena regresní analýza, která ukázala, že rozdíly v tom, do jaké míry se dítě cítí úspěšné ve škole, jsou určovány hlavně tím, jaké behaviorální strategie si dítě v souvislosti s domácími úkoly (DÚ) v prvních letech školní docházky osvojuje. Dále bylo zjištěno, že rozdíly v autoregulaci dítěte jsou určovány hlavně tím, jak se dítě v souvislosti s DÚ cítí, a dále vnímaným úspěchem dítěte.
Klíčová slova: postoje, vnímaná úspěšnost, autoregulace, domácí příprava, vzdělávání
Lenka Šulová, Michaela Škrábová (2013). Psychologické aspekty domácí přípravy v prvních dvou letech školní docházky. Československá psychologie, 57(2), 170-178.

Psychological aspects of home preparation during the first two years of school attendance
The paper deals with preliminary results of Czech part of Czech-French-Canadian research. In this study, only results of children from the first and second grades are presented. The research is focusing on the home preparation for the school. The children,s attitudes to home preparation for the school, pupils, perceived self-efficacy, self-regulation rate, and also the perceived help from the parent during the home preparation are followed-up. The authors were also interested in differences in assessed variables between boys and girls. In order to understand better the relations among the variables the regression analyses was carried out. It showed that the differences in children,s feeling to be successful in school are determined mostly by the behavioral strategies for carrying out the homework adopted by children during the first two years of school attendance. Further it was found that the differences in children self-regulation are determined mainly by the children,s feeling about the homework, and by children,s perceived self-efficacy.
Keywords: attitudes, perceived self-efficacy, self-regulation, home preparation, education