Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Odhad empatie českých studentů medicíny: průřezová studie
Záměr. Cílem studie bylo ověření psychometrických parametrů české verze Jeffersonské škály empatie (JSPE-S) na podkladě výpovědí českých studentů medicíny a testování diferencí z hlediska pohlaví, délky studia medicíny a místa studia.
Soubor a procedura. Soubor tvořilo 725 studentů medicíny 3. lékařské fakulty UK a 871 studentů Fakulty medicíny UPOL. Studie byla průřezová a odpovědi byly získány od studentů všech šesti ročníků.
Výsledky. Explorační faktorová analýza přinesla podporu pro existenci tří ortogonálních faktorů „Perspective taking“ (přebírání perspektivy), „Compassionate care“ (soucitná péče), „Empathetic understanding“ (empatické porozumění) a vnitřní konzistence stupnice byla pro celý soubor 0,76. Efekt pohlaví a místa studia nebyl statisticky významný. Výše JSPE-S skórů českých studentů statisticky i klinicky významně klesala v prvních dvou letech studia a zůstala beze změn do konce šestého ročníku. Nálezy obecně podpořily konstruktovou validitu i vnitřní konzistenci české verze nástroje.
Omezení studie. Postoje k roli empatie se mohou výrazně lišit od skutečného chování, vzhledem k průřezovému plánu studie je zde možný kohortový efekt, data byla získána pouze na dvou lékařských fakultách. [Článek je v anglickém jazyce].
Klíčová slova: empatie, studenti medicíny, JSPE-S
Jiří Kožený, Lydie Tišanská, Cyril Höschl (2013). Odhad empatie českých studentů medicíny: průřezová studie. Československá psychologie, 57(3), 246-254.

Assessing empathy among Czech medical students: A cross-sectional study
Objectives. The objective of the study was to examine the psychometric parameters of the Czech version of the Jefferson Scale of Physician Empathy-Student (JSPE-S), and to study differences in empathy scores between women and men, and students in different years of medical school.
Sample and setting. The JSPE-S was administered to 725 students at the 3rd Medical School, CU Prague and to 871 students at the Faculty of Medicine UPOL. The design was cross-sectional and first to sixth year students were surveyed.
Results. Exploratory factor analysis supported the existence of three components of “Perspective taking”, “Compassionate care”, “Empathetic understanding” and the Cronbach alpha coefficient was 0.76. The effects of gender and locality were not statistically significant. The JSPE-S scores of Czech students decreased in a statistically significantly and clinically meaningfully way over the first two years of study, staying low until the 6th year. The construct validity and internal consistency of the Czech version of the JSPE-S was generally supported.
Study limitations. Firstly, attitude toward the role of the empathy in doctor-patient relation may differ substantially from actual behavior. Secondly, there is very strong possibility of cohort effects. Thirdly, the survey was conducted at one Czech and at one Moravian medical school only, what potentially limits the external validity of our finding. [Article in English].
Keywords: empathy, medical students, JSPE-S