Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Rizikové a protektivní faktory v rodině, které predikují užívání alkoholu u dětí a dospívajících
Článek přináší přehled rizikových a protektivních rodinných faktorů spojených s konzumací alkoholu dětmi a adolescenty. Jeho cílem je identifikovat, popsat a srovnat výsledky výzkumů zabývajících se rodinnou strukturou, styly výchovy, nastavováním pravidel a kontrolou jejich dodržování, rodinnými vazbami, komunikací a konzumací alkoholu v rodině. Výzkumy byly hodnoceny podle typu projektu, věku účastníků, kritérií pro znáhodnění výzkumných souborů a účinků rodinných faktorů predikujících konzumaci alkoholu dětmi a adolescenty. Systematický přehled uvedených výzkumů ukazuje, že nejvíce pozornosti ve výzkumech rodinných rizikových a protektivních faktorů je věnováno konzumaci alkoholu v rodině, rodičovské kontrole, rodinným vazbám a komunikaci rodičů s dětmi. Specifické kombinace a interakce těchto faktorů způsobují, že každý faktor může být hodnocen jako rizikový i protektivní podle různých rodinných situací.
Klíčová slova: rizikové faktory, protektivní faktory, alkohol, rodina, adolescence
Lenka Čablová, Michal Miovský (2013). Rizikové a protektivní faktory v rodině, které predikují užívání alkoholu u dětí a dospívajících. Československá psychologie, 57(3), 255-270.

Risk and protective family factors predicting alcohol use among children and adolescents
The study presents a review of risk and protective family factors associated with alcohol use among children and adolescents. The aim is to identify, describe and contrast research results regarding family structure, parental styles, monitoring and setting rules, attachment, communication and alcohol consumption in family. Studies were classified according to their research design, age group of participants, criteria for sample randomization and effects of family factors predicting use of alcohol among children and adolescents. The systematic overview of presented studies shows that most attention in family risk and protective factors research is focused on alcohol consumption in family, parental monitoring, attachment and parent-child communication. Specific combinations and interactions of these factors cause that every factor can be evaluated as risky and protective according to different family situation.
Keywords: risk factors, protective factors, alcohol use, family, adolescence