Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie psychologie
Alfred Binet „neznámý“ – k dílu Alfreda Bineta v oblasti disociačních jevů
Práce podává přehled práce francouzského experimentálního psychologa Alfreda Bineta (1857–1911) v oblasti studia disociačních jevů. V úvodu jsou uvedeny základní profesní a biografické údaje a dále popis jeho díla v oblasti studia hypnózy, hysterie a obecně problematiky disociačních jevů. Pozornost je věnována hlavním dílům k této problematice, která jsou popisována chronologicky a v souvislosti s Binetovým odborným vývojem i širší situací v oboru psychologie. Práce představuje méně známé dílo francouzského psychologa přelomu 19. a 20., který se proslavil především studiem teorie a měření inteligence.
Klíčová slova: disociace, disociační poruchy, hypnóza, Alfred Binet
Radek Ptáček (2013). Alfred Binet „neznámý“ – k dílu Alfreda Bineta v oblasti disociačních jevů. Československá psychologie, 57(3), 281-292.

„Unknown“ Alfred Binet – his work in the field of dissociation phenomena
The article reviews works of famous experimental psychologist Alfred Binet (1857-1911) in the area of dissociative phenomena studies. Introductory part of the article provides the basic professional and biographic information and further description of Binet’s work in the area of hypnosis, hysteria and generally area of dissociative phenomenon is given. Special attention is given to the main books written on these topics. The works are described in chronological order and in relation to Binet’s professional development. The article presents less known work of famous French psychologist of turn of 19th and 20th century, famous above all with the studies of intelligence.
Keywords: dissociation, dissociative disorders, hypnosis, Alfred Binet