Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Úloha kritického a strategického myslenia pri rozhodovaní
V nadväznosti na zvýšený záujem o otázky rozhodovania (najmä v oblasti ekonómie), sa autor zameral na dva druhy myslenia, ktoré sú podstatné pri jeho optimalizácii. Pokiaľ ide o kritické myslenie, popri jeho vymedzení, poukázal na jeho využívanie pri rozhodovaní v praxi, ako aj na niektoré metodické prístupy v tejto oblasti. Podrobnejšie sa venoval strategickému mysleniu, jeho odlišnosti od strategického plánovania a novším prístupom k jeho využitiu pri rozhodovaní (kognitívna mapa, scenárové plánovanie). Záujemcom môže pomáhať aj podrobnejšia bibliografia.
Klíčová slova: kritické myslenie, strategické myslenie, rozhodovanie
Michal Stríženec (2013). Úloha kritického a strategického myslenia pri rozhodovaní. Československá psychologie, 57(4), 317-.

The role of critical and strategic thinking in decision making
making (especially in economy), the autor focused on two forms of thinking that are significant for its optimization. Regarding critical thinking, apart from its definition he also showed its application in decision making in practice, as well as some methodological approaches in this field. He focused in more detail on strategic thinking, how it differs from strategic planning, and on newer approaches to its application in decision making (cognitive map, scenario planning). People interested in this problem will appreciate the more detailed bibliography.
Keywords: critical thinking, strategic thinking, decision making