Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Současné sociální změny, jejich důsledky a syndrom vyhoření
Stať přináší přehled nejnovějších poznatků publikovaných ve výzkumu syndromu vyhoření a souvisejících konstruktů. Věnuje se souvislostem syndromu vyhoření se sociálně ekonomickým kontextem. Zaměřuje se zejména na související poznatky z oblasti psychologie práce, pracovního stresu a psychologie organizace. Pojednává o nejnovějších výzkumných poznatcích o zapálenosti (engagement) a klíčových otázkách, které by měly být podle předních světových odborníků zkoumány v budoucnu.
Klíčová slova: syndrom vyhoření, nezaměstnanost, zapálenost, slušnost organizace
Vladimír Kebza, Iva Šolcová (2013). Současné sociální změny, jejich důsledky a syndrom vyhoření. Československá psychologie, 57(4), 329-341.

Contemporary social changes, their consequences and burnout syndrome
The paper brings the overview of latest knowledge published in studies on burnout syndrome and related constructs. It deals with links between burnout syndrome and socio-economic context. The study focuses especially on related knowledge from the field of work, work stress, and organizational psychology. It discusses the latest research results concerning engagement and key issues that should be – according to the leading world experts – studied in the future.
Keywords: burnout syndrome, unemployment, engagement, organizational civility