Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Párová psychoterapia zameraná na emócie
Párová terapia zameraná na emócie (Emotion focused couples therapy alebo Emotionally focused therapy for couples, EFTC) je krátkodobá, spravidla trvajúca 8 až 20 stretnutí, štruktúrovaná terapia pôvodne vytvorená 1980-tych rokoch Leslie Greenbergom a Sue Johnsonovou. Je to jeden z najviac empiricky validizovaných druhov párovej terapie. Výskumne bolo zistené, že 70 - 75 % párov, ktoré prejdú EFTC, sa zotavia z distresu, a dokonca tieto výsledky sú stabilné v čase. Spolu s ďalšími výskumnými zisteniami EFTC spĺňa kritéria empiricky podloženej liečby. Štúdia načrtáva teoretické východiská tejto párovej terapie, ktorá je u nás relatívne neznámou, a jej špecifiká. Podrobne sa zaoberá jednotlivými fázami a krokmi terapeutického postupu spolu s vysvetlením rozličných druhov párových cyklov a procesom zmeny. Záverom prináša prehľad doterajších výskumných zistení ohľadom EFTC, ktoré zhrňujú výskumy efektu terapie, metaanalýzy, štúdie efektívnosti nákladov a výskumy procesu zmeny v terapii, výskumy efektívnosti tejto párovej terapie na rozličných vzorkách populácie a v špecifických životných situáciách.
Klíčová slova: terapia zameraná na emócie, párová terapia, manželské poradenstvo, psychoterapia
Júlia Halamová (2013). Párová psychoterapia zameraná na emócie. Československá psychologie, 57(5), 430-446.

Emotions centered couple psychotherapy
Emotion focused couples therapy or Emotionally focused therapy for couples (EFTC) is short-term 8 to 20 sessions, structured therapy originally developed in 1980’s by Leslie Greenberg and Sue Johnson. It is one of the most empirically based types of couple therapy. Research has found that 70-75% of couples who undergo EFTC, will recover from distress, and these results are tested as stable over time by follow-up. All together with other research findings, EFTC meets the criteria for evidence based treatment. Study outlines the theoretical background of this couple therapy, which is relatively little known to Slovak and Czech therapists, and its differences comparing to other marital therapies. The contribution discusses the various phases and steps of the therapeutic process and explains the different kinds of dyadic cycles and process of change. In conclusion, it provides an overview of current research findings regarding EFTC that summarize effect size research, meta-analyzes, studies of costeffectiveness research and change process in therapy, research of the effectiveness of the therapy for different samples of the population and people in specific situations.
Keywords: emotionally focused for therapy couples, emotion focused couples therapy, marital therapy, psychotherapy