Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Adaptácia a orientačné overovanie psychometrických charakteristík Testu životnej orientácie LOT-R
Štúdia informuje o výsledkoch slovenskej adaptácie Testu životnej orientácie LOT-R. V jej rámci bola overovaná faktorová štruktúra nástroja a zisťované informácie týkajúce sa jeho reliability a validity. Údaje získané od 226 stredoškolákov (119 chlapcov, 107 dievčat) vo vekovom rozpätí 16–19 rokov boli s pomocou balíka IBM Amos podrobené dvom konfirmatórnym faktorovým analýzam testujúcim plauzibilitu jednofaktorového a dvojfaktorového modelu štruktúry LOT-R. Výsledky preukázali, že formálne spĺňali oba modely v uspokojivej miere kritériá pre ich prijatie ako vzájomne si konkurujúce reprezentácie faktorovej štruktúry nástroja. Napriek tomu, že dvojfaktorové riešenie reprodukovalo pôvodné údaje s vyššou mierou presnosti, možno ho pre vysokú koreláciu medzi oboma faktormi a sémantickú homogénnosť položiek považovať zrejme skôr za artefakt zodpovedajúci existencii raz pozitívne, inokedy negatívne artikulovaných položiek, než reflektovanie kvalitatívne dištinktívnych dimenzií. Výsledky tak okrem iného demonštrujú potrebu zohľadňovať v obdobných analýzach nielen úzko ohraničené štatisticko-matematické hľadiská, ale prinajmenej v rovnakej miere aj logické a sémantické kritériá. V druhej časti príspevku sú prezentované výsledky overovania reliability a validity získané z údajov 54 vysokoškolských študentov. Dosiahnuté test-retestové korelácie naznačujú na vysokú stabilitu výsledkov v čase (rtt = 0,77 po troch týždňoch, rtt = 0,76 po dvoch mesiacoch a rtt = 0,68 po troch mesiacoch od prvého merania). Akceptovateľná bola i zistená vnútorná konzistentnosť testu (alfa koeficient = 0,73). Napokon, výsledky korelácií medzi LOT-R a štyrmi inými vybranými metodikami ziťujúcimi mieru subjektívnej pohody, sebahodnotenia, nádeje a úzkostlivosti priniesli podporu pre závery o konvergentnej a diskriminačnej validite LOT-R ako nástroja identifikujúceho dispozičný optimizmus.
Klíčová slova: dispozičný optimizmus, adaptácia LOT-R, pozitívna psychológia
Miroslava Kövérová, Ján Ferjenčík (2013). Adaptácia a orientačné overovanie psychometrických charakteristík Testu životnej orientácie LOT-R. Československá psychologie, 57(5), 461-473.

Slovak adaptation of Life orientation test (LOT-R): psychometric characteristics
Paper brings information about Slovak adaptation of Life Orientation Test (LOT-R). In this framework, both, factor structure of instrument and reliability and validity of LOT-R were examined. The data obtained from 226 high school students (119 boys, 107 girls) in the age range 16-19 years were put through two confirmatory factor analyses in order to test plausibility of one-factor versus two-factor model for LOT-R factor structure. Results showed that both models fulfill acceptably criteria for their confirmation as concurring factor representations of LOT-R structure. Although the two-factor model reproduced original data with a higher accuracy, this solution should be considered rather as an artifact of differently articulated items (positively and negatively) but holding semantics of the same quality. Very high correlation between both factors which was found in confirmatory analysis supports this issue, too. In second part of paper, results of reliability and validity examinations (based on the data received from the sample of 54 university students) are reported. Test- retest correlations show that LOT-R results are sufficiently stabile over time (rtt = 0.77 for three weeks span, rtt = 0.76 for two months span and rtt = 0.68 for three monhts span). Also internal consistency of the test was acceptable (Alpha coefficient = 0.73). Finally, correlations between LOT-R and four other instruments measuring subjective well-being, self-esteem, hope and anxiosity have offered support for convergent and discriminatory validity of the LOT-R as an instrument measuring dispositional optimism.
Keywords: dispositional optimism, adaptation of LOT-R, positive psychology