Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Model aktuálnej a habituálnej subjektívnej pohody
Vo výskume subjektívnej pohody niet doposiaľ jednotne prijímanej definície a existujúce teoretické modely nedostatočne zohľadňujú jej komplexnú štruktúru vo väzbe na premenné, ktoré jej vlastnosti ovplyvňujú. Na základe výsledkov analýzy viacerych definícií a modelov subjektívnej pohody bola uskutočnená redefinícia miesta emocionálneho a kognitívneho komponentu a prehodnotená existujúca predstava o vzťahu aktuálneho a habituálneho aspektu subjektívnej pohody. Bol predložený model subjektívnej pohody, ktorý za jej štruktúrne komponenty považuje emócie a nálady, telesné pocity a "emocionálne neutrálne periódy" ako primárne jednotky analýzy. Model zároveň prihliada na procesový charakter subjektívnej pohody a rešpektuje existenciu aktuálnej subjektívnej pohody ako pohody v konkrétnom časovom úseku a habituálnej subjektívnej pohody ako pohody, ktorá je pre osobu typická. Model integruje činitele, ktoré sa na determinácii subjektívnej pohody podieľajú, a klasifikuje ich do štyroch skupín: premenné prostredia, premenné viažúce sa na osobu, premenné moderátorového typu a premenné mediatorového typu.
Klíčová slova: subjektivní pohoda (aktuální a habiuální), činitelé subjektivní pohody, emoce, emociální neutrální periody, tělesné pocity
Džuka, Jozef - Dalbert, Claudia (1997). Model aktuálnej a habituálnej subjektívnej pohody. Československá psychologie, 41(5), 385-398.

Abstract not available.
Keywords: subjective strain (actual and habitual), factors of subjective strain, emotions, emotional neutral periods, physical feelings