Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Struktura české verze Jeffersonského dotazníku empatie (JSPE-HP)
Záměr. Cílem studie bylo testování dimensionality české verze Jeffersonské škály empatie pro poskytovatele léčebné péče (JSPE-HP) na podkladě údajů získaných od representativního souboru českých lékařů a testování vlivu věku, pohlaví, délky a typu praxe na jejich výpověď.
Soubor a procedura. Soubor tvořilo 1305 respondentů vybraných náhodným kvótním výběrem, dle regionu, pohlaví, věku a způsobu výkonu profese.
Výsledky. Struktura nástroje byla nejprve zkoumána EFA a nález následně testován na jiném souboru CFA. Byly identifikovány tři korelované faktory s marginálně akceptovatelnou mírou shody modelu a dat. EFA vyššího řádu se Schmid-Leimanovou ortogonalizací identifikovala obecný faktor „vysvětlující“ 73,3 % rozptylu a 26,7 % rozptylu připadajících na faktory prvního řádu. Cronbachův koeficient alfa byl 0,842 a nebyl zjištěn klinicky závažný efekt věku, pohlaví, typu praxe a profesionální orientace. Neočekávaným nálezem byla relativně nízká průměrná hodnota skóru empatie ve srovnání s americkými lékaři. Výsledky studie naznačují, že česká verze JSPE-HP je jednodimensionální stupnice, psychometricky srovnatelná s US verzí a použitelná pro odhad empatického chování českých lékařů.
Omezení studie. Extrapolace nálezů je limitovaná charakteristikami souborů a skutečností, že autoreferenční data nemusí nutně odrážet skutečné chování respondentů.
[Článek je v anglickém jazyce]
Klíčová slova: JSPE-HP, lékaři, Schmid-Leiman transformace
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská (2013). Struktura české verze Jeffersonského dotazníku empatie (JSPE-HP). Československá psychologie, 57(6), 521-532.

The structure of the Jefferson Scale of Physician Empathy in Czech physicians
Objectives. The aim of this study was to examine the Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPEHP) underlying dimensionality and the relation of empathy scores to age, gender, practice experience, and practice type using responses from a representative sample of Czech physicians.
Subjects and setting. The JSPE-HP was administered to a sample of 1,305 respondents selected using the hierarchical random proportional stratified sampling technique representing Czech physicians from the viewpoint of region, practice type, gender, and age.
Results. The structure of the instrument was examined using EFA and the findings were tested on different sample using CFA. Three intercorrelated primary factors were identified with a marginally acceptable fit. High-order EFA employing Schmid-Leiman orthgonalization identified a general factor explaining 73.3% of the common variance with 26.7% explained by the first-order factors beyond the general factor. Cronbach’s alpha for total scale was 0.842 and no clinically important effect of age, gender, practice type, and professional orientation on physicians’ empathy score was found. The substantially lower mean empathy score of Czech physicians in comparison to that reported for US physicians is worthy of consideration. The results of this study indicate that the Czech version of JSPE-HP is an unidimensional scale, psychometrically comparable to the US version, and a sound instrument for self-reported assessment of the empathetic behavior of Czech physicians.
Study limitation. The extrapolation of findings may be limited as the sample was representative of Czech physicians only from the viewpoint of four variables: region, practice type, gender, and age. Also, a self-report measure of empathy may not be necessarily a reflection of actual behavior in medical practice.
Keywords: empathy, JSPE-HP, physician, Schmid-Leiman Solution