Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Autenticita jako prediktor sociálního bezpečí u tureckých univerzitních studentů
Záměr. Ačkoli je autenticita důležitým pojmem v mnoha druzích psychoterapie, zabývalo se jí překvapivě málo empirických výzkumů. Žádný výzkum zatím nezjišťoval vztah mezi autenticitou a sociálním bezpečím.
Cíl výzkumu. Cílem výzkumu bylo prozkoumat vztah mezi autenticitou a sociálním bezpečím. Účastníci výzkumu. Účastníky bylo 294 univerzitních studentů, kteří vyplnili sadu dotazníků zahrnující i škálu autenticity a škálu sociálního bezpečí a spokojenosti.
Metoda. Vztah mezi autenticitou a sociálním bezpečím byl hledán pomocí korelační analýzy a vícenásobné regresní analýzy.
Výsledky. Výsledky ukazují, že prediktory sociálního bezpečí jsou přijímání vnějších vlivů a sebeodcizení a autentický život. Výsledky jsou ve světle literární zdroji.
Omezení. Účastníky výzkumu byli univerzitní studenti a výzkumná data tvoří subjektivní výpovědi. Další výzkum by měl zjistit vztahy mezi proměnnými. Měly by být použity vícečetné analýzy, umožňující porozumět směru působení proměnných.
[Článek je v anglickém jazyce]
Klíčová slova: autenticita, sociální bezpečí, vícenásobná regresní analýza
Seydi Ahmet Satici, Recep Uysal, Ahmet Akin (2013). Autenticita jako prediktor sociálního bezpečí u tureckých univerzitních studentů. Československá psychologie, 57(6), 533-541.

Authenticity as a predictor of social safeness in Turkish university students
Background. Authenticity which is an old and important concept within humanistic theory and many kinds of psychotherapy, surprisingly little empirical research has focused on it (Sheldon, 2009). No previous investigation has examined the relationships between authenticity and social safeness.
Purpose. The purpose of this research is to examine the relationship between authenticity and social safeness.
Participants. Participants were 294 university students who completed a questionnaire package that included the Authenticity Scale and the Social Safeness and Pleasure Scale.
Method. The relationship between authenticity and social safeness was examined using correlation analysis and multiple regression analysis.
Results. According to results, social safeness was predicted negatively by accepting external influence and self-alienation and positively by authentic living. Results were discussed in the light of literature.
Limitations. Participants were university students and the data reported in this study are limited to self-reported data. Future studies should be made in order to generate a more solid relationship and multiple methods should be used to provide better understanding of directionality.
[Fulltext in English]
Keywords: authenticity, social safeness, multiple regression analysis