Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Schémy na rozhraní kognitívnej, klinickej na pozitívnej psychológie
Problematika schém ako kľúčovej poznávacej štruktúry jedinca je predmetom štúdia viacerých vedných disciplín. V psychológii sa ňou zaoberajú tak kognitívni, ako aj klinickí a sociálni psychológovia. Prezentovaná práca sa zameriava na teoretické spracovanie problematiky schém z pohľadu relevantných prístupov súčasnej psychológie a psychoterapie. V úvode sa podáva širší pohľad na históriu pojmu schéma s dôrazom na prínos prác C. F. Bartletta a A. T. Becka. Popisujú sa tiež koncepty schém, ktoré boli v klinickej psychológii študované pod inými názvami (napr. objektové vzťahy v dynamickej psychoterapii, introjekcia u O. Kernberga, dekonštrukcia a externalizácia v systemickej a naratívnej psychoterapii, prerámovanie v strategickej a komunikačnej terapii Palo Alto, introjekty v geštalt psychoterapii). Osobitný priestor sa venuje novšej problematike tzv. raných maladaptívnych schém amerického psychológa a psychoterapeuta J. E. Younga. Špecifiká tohto prístupu sa približujú prostredníctvom štyroch základných oblastí a pojmov, ktorými sa vymedzuje: rané maladaptívne schémy, schémové domény, zvádacie štýly a schémové mody. V závere sa načrtávajú implikácie aj pre novšie smery psychologického bádania, akým je napríklad pozitívna psychológia.
Klíčová slova: schémy, história pojmu, dysfunkčné schémy, rané maladaptívne schémy, pozitívna psychológia
Jana Kordačová (2013). Schémy na rozhraní kognitívnej, klinickej na pozitívnej psychológie. Československá psychologie, 57(6), 554-568.

Schemas on the border between cognitive, clinical and positive psychology
Schemas as the key cognitive structure of individual are the object of study of several fields of science. In psychology this belongs to the domain of cognitive, as well as clinical and social psychology. The presented study focuses on the theory of the schemas from the aspect of relevant approaches of contemporary psychology and psychotherapy. The history of the schema concept is introduced from a wider perspective, with emphasis on the contribution provided especially by works of C.F. Bartlett and A.T. Beck. Moreover, described are also schema approaches that have been known and studied in clinical psychology under different terms (e.g., introjection in O. Kernberg, deconstruction and externalization in systemic and narrative psychotherapy, reframing in Palo Alto strategic and communication therapy, and such). Individual attention is given to the newer concept of the early maladaptive schemas defined by the American psychologist and psychotherapist Jeffrey E. Young. Specific features of this approach are described by 4 basic fields and concepts that he defines (early maladaptive schemas, schema domains, coping styles and schema modes). Conclusion suggests also implications for newer trends in psychological study, e.g., positive psychology.
Keywords: schemas, concept history, dysfunctional schemas, early maladaptive schemas, positive psychology