Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vplyv agresivity na percepciu správania účastníkov incidentov z perspektívy obete
Pre overenie vplyvu agresivity, zámernosti incidentu a závažnosti jeho dosledkov na percepciu správania účastníkov incidentu z pozície obete bolo analyzované posudzovanie správania viktimizéra a obte na škálach priateľskosti vs. Hostility a dominancie vs. submisivity. Experimentálny projekt 2 x 2 x 2 obsahoval jeden medzisubjektový faktor (agresivita - vysoká, nízka) a dva vnútrosubjektové faktory (zámernosť incidentu - náhodný, zámerný; závažnosť dosledkov - vážne, zanedbateľne). 192 účastníkov posudzovalo správanie viktimizéra a svoju reakciu v štyroch typoch hypotetických situácií. Účastníci boli rozdelení podľa výsledkov v slovenskej verzii The Aggression Questionnaire (Buss, perry, 1992). Percepcia správania viktimizéra bola ovplyvnená len zámernosťou incidentu. Predpokladaná odpoveď obete bola ovplyvnená všetkými faktormi. Výsledky sú analyzované z hľadiska rozdielov hodnotenia viktimizéra a obete, z hľadiska vplyvu sledovaných faktorov a z hľadiska komplementarity v kontexte vzájomnej závislosti vo sfére sociálneho správania (správanie viktimizéra bolo vnímané v zámerných incidentoch ako hostilné a dominantné, predpokladanou reakciou by bolo tiež hostilné a dominantné správanie).
Klíčová slova: agrese, incident, dominance, hostilita
Lovaš, Ladislav (1997). Vplyv agresivity na percepciu správania účastníkov incidentov z perspektívy obete. Československá psychologie, 41(5), 399-409.

Abstract not available.
Keywords: aggression, incident, dominance, hostility