Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Aktuální pojetí autonomie v psychologii
Vzhledem k množství termínů používaných k popisu svobodného, nezávislého fungování individua a s ohledem na význam této myšlenky pro celoživotní vývoj poskytuje článek přehled aktuálně používaných psychologických pojetí autonomie. Přehled je strukturován podle dvou pohledů: psychologie individuálních rozdílů a vývojové psychologie s důrazem na adolescenci a ranou dospělost. Různá pojetí autonomie lze z obou hledisek roztřídit do dvou skupin: zkušenostně subjektivní autonomii zaměřenou na zkušenost volby a utváření vlastního chování a objektivní autonomii zaměřenou na specifické druhy mezilidské (ne)závislosti a její vývoj. Zvláště v těchto přístupech je obsah všech individuálních konstruktů zřejmý z jejich operacionalizací, které jsou do přehledu také zahrnuty.
Klíčová slova: autonomie, agence, svrchovanost
Stanislav Ježek (2014). Aktuální pojetí autonomie v psychologii. Československá psychologie, 58(1), 31-40.

Current conceptualizations of autonomy in psychology
With respect to the multitude of terms used to describe free, independent functioning of an individual and to the salience of this idea in lifespan development, this study provides a review of the concepts of autonomy currently used in psychology. The review is structured from two perspectives: psychology of individual differences and developmental psychology with emphasis on adolescence and emerging adulthood. From both these perspectives the reviewed concepts of autonomy may be categorised into two groups: experiential-subjective autonomy focused on the experience of choice and authorship of own behaviour and objective concepts focusing on specific kinds of interpersonal (in) dependence and its development. Especially with the latter approaches the content of each individual construct is clear from their operationalizations that are also included in the review.
Keywords: autonomy, agency, self-governance