Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
K otázke zisťovania religiozity pomocou dotazníkov a škál
V štúdii sa podává prehľad najznámejších zahraničných škál a dotazníkov religiozity. Sú to najmä Allport - Rossova škála vonkajškovej a zvnútornenej religiozity (ROS), dalšíe škály na meranie týchto dimenzií jako aj švédska adaptácia povodnej škály (SROS). Ïalšie škály sa týkajú orientácie na "hľadanie", kresťanskej ortodoxnosti, fundamentalizmu, náboženských postojov, predstáv o Bohu a vzťahu k nemu, náboženskej skúsenosti ako aj štýlov náboženského zvládania náročných situácií.
Niektoré z vyše uvedených škál autor štúdie overuje na našej populácii.
Klíčová slova: religiozita, dotazník, škály
Stríženec, Michal (1997). K otázke zisťovania religiozity pomocou dotazníkov a škál. Československá psychologie, 41(5), 410-414.

Abstract not available.
Keywords: religiosity, questionnaire, scales