Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Dotazník konfliktu svědomí SCQ vnitřní struktura, koreláty a lokální normy
Záměr. Cílem studie byl převod Dotazníku konfliktu svědomí (Stress of Conscience Questionnaire – SCQ) do českého prostředí, ověření základních psychometrických parametrů, struktury nástroje, testování vztahu k věku, délce praxe, empatické orientaci a chování, funkci na oddělení a konstrukce lokálních norem. Soubor a procedura. Soubor tvořilo 572 zdravotních sester ze zařízení poskytujících léčebnou péči v Praze a ve třech českých krajích. Respondentky, které byly kontaktované zaškolenými studentkami medicíny, vyplnily dotazníky SCQ a JSPE-HP. Výsledky. Deskripce dat explorační faktorovou analýzou naznačila přítomnost dvou primárních faktorů F1 – Vnitřní podněty, F2 – Vnější podněty. Následný test konstruktové multidimenzionality Schmidovou-Leimanovou transformací identifikoval obecný faktor G, který vysvětloval 74 % společné variance, 26 % bylo vysvětleno dvěma specifickými faktory. Koeficient omegatotal pro obecný G faktor a specifické faktory, byl 0,882. Vnitřní konzistence celého nástroje, odhadovaná Cronbachovým koeficientem alfa, byla 0,79 (94%CI 0,76 – 0,81). Omezení studie. Odhad konfliktu svědomí byl založen na autorefenčních datech a soubor není z hlediska celé České republiky reprezentativní.
Klíčová slova: SCQ,JSPE-HP,empatie, české zdravotní sestry
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská (2014). Dotazník konfliktu svědomí SCQ vnitřní struktura, koreláty a lokální normy . Československá psychologie, 58(2), 158-167.

Stress of Conscience Questionnaire SCQ: internal structure, correlates, and local norms
Objectives. The aim of the study was to introduce Stress of Conscience Questionnaire – SCQ into Czech environment, verify basic psychometric parameters, internal structure, elucidate association of the instrument scores with age, length of practice, working position, empathy, and construct local norms. Subjects and setting. The sample consisted of 572 Czech nurses employed in hospitals in Prague and three Czech regions. Nurses were approached by trained medical students and responded to SCQ and JSPE-HP questionnaires. Results. Exploratory factor analysis indicated presence of two primary factors, F1Inner and F2External Demands. Subsequent test of construct multidimensionality performed by Schmid-Leiman transformation suggested existence of a general factor G accounting for 74 % of common variance and two specific factors accounting of 26 % of variance. The value of omega-total = 0.882 represents the precision of the CSQ score to measure the blend of the G factor and specific factors. The internal consistency of the SCQ scale, estimated by Cronbach ́s coefficient alpha, was 0.79; 95%CI 0.76 – 0.81. Study limitation. Measurement of conflict of conscience is self-reported and the sample is not representative of the whole Czech Republic.
Keywords: CSQ, JSPE-HP, empathy, Czech nurses