Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Problematika alexithymie a disociace u závislosti na alkoholu
Cíl. Posoudit vztahy alexithymie, psychické a somatoformní disociace u lidí závislých na alkoholu. Zjistit, zda se alexithymie, psychická a somatoformní disociace vzájemně překrývají, či zda se jedná o samostatné konstrukty. Soubor a metody. Jako výzkumné metody autoři použili TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale), DES (Dissociation Experiences Scale), SDQ20 (Somatoform Dissociation Questionnaire). Výzkum realizovali na souboru 95 lidí závislých na alkoholu. Výzkumné otázky. Existují statisticky prokazatelné vztahy mezi konstrukty alexithymie, psychické a somatoformní disociace, nebo jsou tyto konstrukty relativně samostatné? Statistická analýza. Popisné charakteristiky souboru, Spearmanův koeficient korelace, explorační faktorová analýza. Výsledky. Alexithymie byla zjištěna u lidí závislých na alkoholu v 43 %, psychická disociace v 39 % a somatoformní disociace v 45 %. Tyto proměnné měly u lidí závislých na alkoholu statisticky prokazatelné vztahy. Explorační faktorová analýza zjistila u lidí závislých na alkoholu samostatný faktor externí orientace myšlení a omezení fantazijního života.
Klíčová slova: alexithymie, disociace, somatoformní disociace, závislost na alkoholu
Roman Procházka,Vladimír Řehan, Sandra Donevská (2014). Problematika alexithymie a disociace u závislosti na alkoholu. Československá psychologie, 58(2), 168-178.

Alexithymia and dissociation in alcohol addiction
Objective. To assess relationships among alexithymia, psychological and somatoform dissociation in people addicted to alcohol. To find out whether alexithymia, psychological dissociation, and somatoform dissociation overlap or they are the separate constructs. Subject and setting. The authors used these research methods: TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale), DES (Dissociation Experiences Scale), and SDQ-20 (Somatoform Dissociation Questionnaire). The research sample consisted of 95 people addicted to alcohol. Hypotheses. Are there any statistically verifiable relationships between the constructs of alexithymia, psychological dissociation and somatoform dissociation, or are these constructs relatively separate ones? Statistical analysis. Descriptive characteristics of the research sample, Spearman ́s correlation coefficient, exploratory factor analysis. Results. In people addicted to alcohol, alexithymia was found in 43%, psychological dissociation in 38%, and somatoform dissociation in 45%. These variables were statistically significantly related in people addicted to alcohol. Exploratory factor analysis revealed the factor called external orientation of thinking and constraining fantasy in life.
Keywords: alexithymia, dissociation, somatoform dissociation, alcohol addiction