Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Rozdíly v autistických rysech, empatii a systemizaci mezi studenty exaktních věd
Záměry. Cílem studie bylo: (a) ověřit faktorovou strukturu českých překladů Baron-Cohenových inventářů AQ, SQ a EQ; (b) zkoumat rozdíly v autistických rysech, empatii a systemizaci mezi studenty exaktních a humanitních věd i mezi muži a ženami; (c) hledat možné korelace mezi skóry v Baron-Cohenových dotaznících a pěti obecnými dimenzemi osobnosti, měřenými NEO-FFI. Soubor a procedura. Výzkumný soubor sestával z 268 studentů Přírodovědecké fakulty UP a 348 studentů Filozofické fakulty UP. Ženy tvořily 75 % souboru. Studenti vyplňovali dotazníky s pomocí webové aplikace. Statistická analýza. K ověření faktorové struktury Baron-Cohenových inventářů byla použita konfirmační faktorová analýza. Účinek pohlaví, oboru studia a jejich interakce byl zkoumán s pomocí ANOVY. Vztah mezi měřenými proměnnými byl zjišťován na základě výpočtu Pearsonovy korelace. Možné zkreslení opakovaného testování bylo korigováno Bonferroniho metodou. Výsledky. Konfirmační faktorová analýza potvrdila čtyřfaktorový model SQ a třífaktorový model EQ. Do určité míry také podpořila pětifaktorový model AQ. Studenti exaktních věd měli signifikantně vyšší skóry v Kvocientu systemizace než studenti humanitních oborů. Ženy skórují významně výše než muži v Kvocientu empatie a níže v Kvocientu systemizace. Autistické rysy, měřené AQ, záporně korelují s empatií i dimenzí extraverze NEO-FFI a záporně s neuroticismem. Úroveň empatie koresponduje s extraverzí. AQ negativně koreluje s EQ. Omezení studie. Studie byla uskutečněna na dvou fakultách jedné moravské univerzity. Ve výzkumném souboru byl větší počet žen (75 %) než mužů. Data byla získána prostřednictvím webové aplikace.
Klíčová slova: faktorová struktura,autismus,empatie, systemizace,obor studia
Daniel Dostál, Alena Plháková, Tereza Záškodná (2014). Rozdíly v autistických rysech, empatii a systemizaci mezi studenty exaktních věd. Československá psychologie, 58(3), 206-221.

Differences in autistic features, empathy and systemizing between the exact sciences and humanities students
Objectives. The study was aimed: (a) to verify the factor structure of Czech translations of the Baron-Cohen’s inventories AQ, SQ, and EQ; (b) to explore the differences in autistic features, level of empathy and systemizing between the exact sciences and humanities students, and between men and women; (c) to find possible correlation among the scores in Baron-Cohen’s questionnaires and five general personality dimensions, measured by NEO-FFI. Sample and setting. The research sample consisted of 268 students from the Faculty of Science PU and 349 students from the Philosophical Faculty PU in Olomouc. Women comprised 75 % of the sample. Participants filled in inventories using web application specifically prepared for the research. Statistical analysis. Confirmatory factor analysis was used to verify the factor structure of the Baron-Cohen’s inventories. Effects of gender, field of study, and their interaction on dependant variables were explored by ANOVA. The relationships between measured variables were examined by Pearson’s correlation. The potential bias of repeated testing was corrected by Bonferroni’s method. Results. CFA confirmed the four-factor model of SQ, and the three-factor model of EQ. It also revealed support for the five-factor model of AQ. The exact sciences students scored significantly higher on the Systemizing Quotient than humanities students. Women are significantly higher than men on the Empathy Quotient and lower on the Systemizing Quotient. The autistic features, measured by AQ, negatively correlate with NEO-FFI dimension Extraversion and positively with Neuroticism. The level of empathy appeared to correspond to the Extraversion. AQ correlated negatively with EQ. Study limitation. The study was realised at two faculties of one Moravian university. There was a greater proportion of women (75%) than men in the research sample. Data were collected using web application.
Keywords: factorial structure,autism,empathy,systemizing, field of study