Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Reziliencia ako črta a výsledok v procese prijímacích pohovorov uchádzačov o štúdium v odbore psychológia
Úvod. Štúdia sa zaoberá výskumom reziliencie ako črty u uchádzačov o štúdium psychológie na Katedre psychológie FF UK v Bratislave v roku 2012. Metódy. 609 uchádzačov vyplnilo okrem vedomostnej a výkonovej skúšky aj Škálu reziliencie (Wagnild, Young, 1993). O niekoľko mesiacov (v prvom roku ich štúdia) 52 z prijatých uchádzačov vyplnilo v sérii dvoch retestov výkonový variant prijímacej skúšky a taktiež ďalšie dotazníky – Škála reziliencie, Connor-Davidson Resilience Scale, MOS Social support scale, Life Orientation Test-Revised a Rosenbergovu škálu sebaúcty. Hypotézy. Autori predpokladali, že úspešní uchádzači skórujú vyššie v Škále reziliencie a signifikantný vzťah medzi rezilienciou a výkonom v testoch. U prijatých uchádzačov očakávali stabilitu skóre v Škále reziliencie v čase a taktiež dobrú konvergentnú a obsahovú validitu. Štatistická analýza. Autori použili korelačnú a regresnú analýzu. Prostredníctvom konfirmačnej faktorovej analýzy analyzovali štruktúru Škály reziliencie. Výsledky. Vyššia úroveň reziliencie nesúvisela s lepším skóre na prijímacích pohovoroch. Škála reziliencie vykazuje veľmi dobré psychometrické vlastnosti. Škála je dostatočne reliabilná α = 0,818. Skóre zároveň signifikantne koreluje s konštruktmi ako optimizmus, sebaúcta, sociálna opora a zároveň s Connor-Davidsonovej škálou reziliencie, čo poukazuje na jej dobrú konvergentnú validitu. Limity štúdie. Použitie Škály reziliencie je limitujúce v dôsledku formulácie položiek, nakoľko je veľmi ľahké odpovedať takým spôsobom, aby človek pôsobil veľmi rezilientne. Vo vysoko kompetitívnom prostredí, ako sú prijímacie pohovory, môže situačný kontext a motivácia významne ovplyvniť výsledky.
Klíčová slova: reziliencia, Škála reziliencie, prijímací pohovor, štúdium psychológie
Barbora Mesárošová, Michal Hajdúk, Anton Heretik ml. (2014). Reziliencia ako črta a výsledok v procese prijímacích pohovorov uchádzačov o štúdium v odbore psychológia . Československá psychologie, 58(4), 340-354.

Resilience as the trait and the result in the process of entrance exams of candidates for the study of psychology
Objectives. The study focuses on resilience in candidates for study of psychology in Dpt. of Psychology, FF UK Bratislava in 2012. Sample and setting. 609 candidates filled in besides the series of knowledge and performance tasks also Resilience Scale (Wagnild, Young, 1993). 52 of successful candidates (several months later during the 1st year of the studies), in the series of two retests filled in performance part of original exam and also further questionnaires - Resilience Scale, Connor-Davidson Resilience Scale, MOS Social Support Scale, Life Orientation Test-Revised and Rosenberg Selfesteem scale. Hypotheses. It was expected that successful candidates will have higher score on the Resilience Scale and the significant relationship between resilience and performance task. Good testretest reliability, content and concurrent validity of Resilience Scale in successful candidates was expected, too. Statistical analysis. The series of correlational and regression analyses were conducted using confirmatory factor analysis to assess factor structure of the Resilience Scale. Results. Higher score on the Resilience Scale was not associated with performance on the tests. Resilience Scale shows good psychometric properties. Scale is reliable enough (α=0,818). Score on the Resilience Scale significantly correlates with optimism, self-esteem, social support and also with Connor-Davidson Resilience Scale which points on good concurrent validity of the Resilience Scale. Study limitation. The limitation of using examined Resilience Scales is formulation of items – it is too easy to answer in such a way, that you “look” very resilient. In highly competitive setting such as entrance exams are, the situational context and motivation significantly affect the results.
Keywords: resilience, Resilience Scale, entrance exam, study of psychology