Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Osobnostné koreláty rozvíjania tvorivosti - sonda do problematiky
Rodičia, ktorí sa so svojimi deťmi zúčastnili letného tábora pre nadané deti, boli podrobení psychologickému vyšetreniu. Nedostatočný počet rodičov a získaných údajov o nich neumožňuje vyvodiť všeobecne platné závery. Získané výsledky však upozorňujú na možné súvislosti medzi stimuláciou tvorivosti dospelého jednotlivca a jeho osobnostnými vlastnosťami, najmä inteligenciou, extraverziou, empatiou, dobrodružnosťou a trémou. Podrobnejšie by bolo treba preskúmať podobnosti a rozdiely v mechanizmoch rozvíjania tvorivosti detí a dospelých.
Klíčová slova: rozvíjení tvořivosti, osobnostní vlastnosti, anxieta
Dočkal, Vladimír - Matejík, Miroslav (1997). Osobnostné koreláty rozvíjania tvorivosti - sonda do problematiky. Československá psychologie, 41(5), 429-435.

Abstract not available.
Keywords: Creativity development, personality traits, anxiety