Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Osobnostné faktory a správanie súvisiace so zdravím
Štúdia podáva prehľad o osobnostných faktoroch, ako aj kumulačných a aditívnych efektoch osobnostných faktorov v súvislosti so správaním súvisiacim so zdravím. Príspevok ponúka možnosti praktických aplikácií poznatkov o osobnosti vo vzťahu k správaniu súvisiacemu so zdravím.
Klíčová slova: psychológia osobnosti, psychológia zdraví, psychológia individuálnych rozdielov
Beata Gajdošová (2014). Osobnostné faktory a správanie súvisiace so zdravím. Československá psychologie, 58(6), 559-570.

Personality factors and health related behavior
The study gives an overview of personality factors as well as of cumulative and additive effects of personality factors in the connection with health related behavior. The paper offers possibilities of practical applications of knowledge concerning personality in the relation to health related behavior.
Keywords: personality psychology, health psychology, psychology of individual differences