Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Virtuální realita jako možnost léčby úzkostných poruch
Studie uvádí přehled studií zaměřených na využití expoziční terapie virtuální realitou (VRET) v rámci léčby úzkostných poruch. Autoři vymezují základní pojmy z oblasti úzkostných poruch, kyberprostoru, virtuální reality a VRET. Jejich cílem bylo zmapování výzkumných studií, jejich rozbor a interpretace výsledků. Příspěvek se zaměřuje na efekt účinnosti VRET v léčbě strachu z létání, strachu z výšek a sociální fobie. Z analýzy výzkumných studií vyplývá, že VRET má prokazatelný efekt při léčbě anxiózních poruch.
Klíčová slova: virtuální realita, expoziční terapie virtuální realitou, kognitivně-behaviorální terapie, kyberprostor, úzkostné poruchy
Jan Šmahaj, Roman Procházka (2014). Virtuální realita jako možnost léčby úzkostných poruch. Československá psychologie, 58(6), 571-579.

Virtual reality as alternative for anxiety disorders treatment
The study provides an overview of articles about the use of virtual reality exposure therapy (VRET) in the treatment of anxiety disorders. Authors defined the basic concepts as anxiety disorders, cyberspace, virtual reality and VRET. The aim of article is to map the specific research studies, their analysis and interpretation. Authors focused on the effect size of VRET in the fear of flying, acrophobia and social phobia treatment. They close that VRET has demonstrable effect on effectiveness of anxious disorders treatment.
Keywords: virtual reality, virtual reality exposure therapy, cognitive behaviour therapy, cyberspace, anxiety disordes