Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Hollandova typologie profesních zájmů ve vztahu k doménově specifické kreativitě
Záměry. Cílem studie bylo: (a) analyzovat účinek dvou nezávisle proměnných (profesních orientací založených na modelu RIASEC a pohlaví) na skóry v inventáři NEO-FFI a v sebeposuzovacích dotaznících doménově specifické kreativity (K-DOCS a CAQ); (b) verifikovat šest hypotéz, stanovených na základě dřívějších výzkumů; (c) zjistit vnitřní konzistenci českého překladu Kaufmanovy škály doménově specifické kreativity; d) s pomocí EFA analyzovat faktorovou strukturu českého překladu K-DOCS a srovnat ho s originální verzí. Soubor a procedura. Výzkumný soubor sestával z 950 studentů většinou z Palackého univerzity v Olomouci. Ženy tvořily 75 % souboru. Studenti vyplňovali dotazníky pomocí webové aplikace, speciálně připravené pro tento výzkum. Statistická analýza. K odhadu vnitřní konzistence české verze K-DOCS autoři použili Cronbachovo alfa. Pětifaktorová struktura K-DOCS byla ověřována pomocí EFA. Účinek profesních zájmů a pohlaví na závisle proměnné autoři zjišťovali pomocí MANOVY, ANOVY a Tukeyho testu. Výsledky. EFA podpořila předpoklad, že český překlad K-DOCS má podobnou pětifaktorovou strukturu jako originální verze dotazníku. Studenti s uměleckými zájmy skórovali signifikantně výše na škále neuroticismu než investigativní, sociální a podnikavé typy. Skupina I-STEM skórovala výše než ostatní typy ve škále mechanické/ vědecké kreativity K-DOCS a níže ve škále každodenní/osobní tvořivosti. Umělecké typy získaly vyšší skóry než investigativní a podnikavé typy ve škálách výkonové kreativity, hudby a tvůrčího psaní CAQ. Studentky skórovaly ve škálách každodenní/osobní a umělecké kreativity K-DOCS výše než studenti. Muži měli vyšší skór než ženy ve škálách mechanické/vědecké a učenecké tvořivosti K-DOCS. Skórovali také výše než ženy ve škálách humoru, vynálezectví a vědy CAQ. Omezení studie. Studie byla uskutečněna na moravských univerzitách. Ve výzkumném souboru byl větší počet žen (75 %) než mužů. Data byla získána prostřednictvím webové aplikace. Efekt realistických a konvenčních zájmů na závisle proměnné nebyl zkoumán
Klíčová slova: kreativita, rozdíly mezi pohlavími, RIASEC, STEM
Alena Plháková, Daniel Dostál, Tereza Záškodná (2015). Hollandova typologie profesních zájmů ve vztahu k doménově specifické kreativitě. Československá psychologie, 59(1), 17-32.

Holland’s typology of vocational interests in relation to domain-specific creativity
Objectives. The study was aimed: (a) to analyse the effect of two independent variables (professional orientation grounded in the RIASEC model, and sex) on the NEO-FFI scores and the self-report questionnaires of domain-specific creativity (K-DOCS and CAQ); (b) to verify six hypotheses based on previous research; (c) to find out the internal consistency of Czech translation of the Kaufman Domains of Creativity Scale; (d) to analyse the factor structure of Czech translation of the K-DOCS using EFA, and to compare it with the original version of the questionnaire. Sample and setting. The research sample consisted of 950 students mostly from Palacký University in Olomouc. Women comprised 75% of the sample. Participants filled in inventories using web application specifically prepared for the research. Statistical analysis. Cronbach’s alfa was used as an estimate of the internal consistency of Czech version of the K-DOCS. Its five-factor structure was verified using EFA. The effects of vocational interests and sex on the dependent variables were explored by MANOVA, ANOVA, and Tukey’s test. Results. EFA supported preposition that Czech translation of the K-DOCS has similar five factor structure as its original version. Students with the artistic vocational interests are significantly higher on neuroticism than the innovative, social and enterprising ones. I-STEM types scored higher than other groups on the K-DOCS scale of Mechanical/Science, and lower on the scale of Self/Everyday. The artistic types were higher than other groups on the CAQ domains of Performance, Music and Creative writing. Female students scored higher than male ones on the K-DOCS scales of Self/Everyday and Artistic creativity. Men were higher than women on the K-DOCS scales of Mechanical/Science, and Scholarly. They also scored higher than women on the CAQ scales of Humor, Invention, and Science. Study limitation. The study was realised at Moravian universities. In a research sample, there was greater proportion of women (75%) than men. Data were collected using web application. Effect of the realistic and conventional vocational interests on dependent variables was not examined.
Keywords: creativity, sex differences, RIASEC, STEM