Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Vtahování dětí do konfliktu mezi rodiči: porovnání a kritické zhodnocení současných koncepcí
Studie shrnuje, porovnává a kriticky zhodnocuje koncepty, modely a teorie zabývající se vtahováním dětí do rodičovských konfliktů. Zabývá se modely, které vzešly z praxe systemických terapeutů, jako např. triangulace, perverzní koalice nebo aliance. Dále se věnuje konceptům, které vznikly v rámci studia rozvodových konfliktů jako je syndrom zavrženého rodiče a odcizený rodič. Cílem této studie je představit komplexní, jasný a ucelený popis, který by charakterizoval principy vtahování dětí do konfliktů jak v úplných, tak rozvedených rodinách.
Klíčová slova: triangulace, konflikt mezi rodiči, perverzní koalice, syndrom zavrženého rodiče, konflikt loajality
Olga Trampotová, Lenka Lacinová (2015). Vtahování dětí do konfliktu mezi rodiči: porovnání a kritické zhodnocení současných koncepcí. Československá psychologie, 59(1), 57-70.

Children drawn into the interparental conflict: Critical review and comparation of contemporary conceptions
The review summarizes, compares, and critically evaluates theoretical constructs, which deal with the inclusion of children into the interparental conflict. The authors review constructs based on the work of systemic therapist, such as triangulation, alliance, perverse coalition, and alliance, and psychosomatization. Either, they review theories based on studies of divorced families, such as parental alienation syndrome, and parental alienation. The goal of this study is to introduce enough complex, clear, and comprehensive description, which embrace the principles of inclusion of children into interparental conflicts, both in non-divorced and divorced families.
Keywords: triangulation, interparental conflict, perverse coalition, parental alienation syndrome, loyalty conflict