Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Autenticita v partnerskom vzťahu mladých dospelých – korelačná štúdia
Predchádzajúce výskumy naznačujú, že autenticita (pravdivosť v prežívaní a správaní) súvisí s lepším fungovaním blízkych vzťahov. Štúdia je zameraná najmä na partnerskú, resp. vzťahovú autenticitu, teda tendenciu byť autentický voči partnerovi vo vzťahu. Výskum bol zameraný na zistenie korelačných súvislostí autenticity so vzťahovou autonómiou, so sebaúctou, so spokojnosťou a mierou investícií do vzťahu, s dimenziami lásky a s mierou vnímanej prepojenosti partnerov, a to s cieľom overiť, či autenticita partnerov môže predikovať kvalitu partnerského vzťahu. V rámci partnerských dvojíc bola zisťovaná aj miera zhody medzi autenticitou žien a autenticitou mužov, a tiež to, či autenticita jedného partnera súvisí s aspektmi vzťahu sledovanými u druhého partnera (tzv. efekt partnera). Údaje boli zozbierané prostredníctvom batérie dotazníkov (Škála vzťahovej autenticity, Rolový dotazník autenticity, Dotazník autonómie v partnerskom vzťahu, Škála trojuholníku lásky, dimenzie spokojnosť a investície zo Škály investičného modelu, Rosenbergova škála sebahodnotenia a Škála zahrnutosti druhého v sebe) od 189 respondentov vo veku od 18 do 33 rokov, z toho 51 partnerských párov. Výsledky poukázali na štatisticky významné korelácie medzi partnerskou autenticitou a všetkými sledovanými aspektmi partnerského vzťahu, ako aj na nenáhodnú podobnosť partnerov v miere autenticity. Tiež sa preukázal pozitívny efekt autenticity partnera na vzťahovú autonómiu a spokojnosť druhého partnera (u oboch pohlaví). Čo sa týka dimenzií lásky, u žien bol zistený pozitívny efekt autenticity na oddanosť mužov, kým u mužov pozitívny efekt autenticity na mieru intimity žien. Určitým limitom výskumu môže byť jeho sebavýpoveďový charakter, sociálna žiaducosť sledovaných charakteristík a špecifickosť výskumnej vzorky (prevažne vysokoškolskí študenti, relatívne vysoký podiel študentov psychológie).
Klíčová slova: autenticita, partnerský vzťah, láska, autonómia, sebaúcta, spokojnosť vo vzťahu
Eva Nábělková, Natália Balážová (2015). Autenticita v partnerskom vzťahu mladých dospelých – korelačná štúdia. Československá psychologie, 59(1), 81-93.

Authenticity in partnership of young adults – correlation study
Previous research suggests that authenticity (the truth in the experiences and behaviors) is associated with better functioning of close relationships. The study is mainly focused on the partner or relational authenticity, i.e. the tendency to be authentic towards the partner in the relationship. The research was aimed at finding out the correlations of authenticity with relational autonomy, self-esteem, satisfaction and the level of investment in the partnership, dimensions of love, and the extent of perceived connectedness between partners, to verify whether the authenticity of partners may predict the quality of partnership. Then the level of agreement between the authenticity of women and authenticity of men within the couples was assessed, as well as whether the authenticity of one partner is related to aspects of relationship of the other partner (so-called partner´s effect). Data were collected through the battery of questionnaires (Partnership authenticity scale, Role authenticity questionnaire, Autonomy in partnership questionnaire, Triangular love scale, satisfaction and investment dimensions of the Investment model scale, Rosenberg self-esteem scale, and Inclusion of other to the self scale) from 189 respondents aged 18-33 years, including 51 couples. The results showed statistically significant correlations between relational authenticity and all monitored aspects of the partnership, as well as nonrandom similarity between partners in the level of their authenticity. It was also showed the positive effect of partner’s authenticity to relational autonomy and satisfaction (in both sexes). Regarding the dimensions of love, it was found the positive effect of women’s authenticity to the men’s commitment, and positive effect of men’s authenticity to level of women’s intimacy. Certain limits of the research can be its self-report character, social desirability of observed characteristics, and specificity of the research sample (mostly university students, with relatively high proportion of psychology students).
Keywords: authenticity, partnership, love, autonomy, self-esteem, relationship satisfaction