Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Transformační vedení: „normativní“ psychologická teorie efektivního vedení lidí
Studie shrnuje současné poznatky o teorii transformačního vedení. Zabývá se tématy, která jsou důležitá pro další výzkum transformačního vedení a pro využití teorie transformačního vedení v psychologické praxi v České republice a na Slovensku. Zařazuje transformační teorii do kontextu dalších teorií vůdcovství, představuje pozitivní důsledky transformačního vedení na úrovni organizací, týmů i jednotlivců, věnuje se také kritice teorie a jejím slabým stránkám. Všímá si metody měření transformačního vedení a její validity a možností rozvoje vedoucích v organizacích. Závěr je věnován aktuálním trendům ve výzkumu transformačního vedení.
Klíčová slova: transformační vedení, lídr, efektivita vedení, měření vůdcovství
Jakub Procházka, Martin Vaculík (2015). Transformační vedení: „normativní“ psychologická teorie efektivního vedení lidí. Československá psychologie, 59(2), 137-149.

Transformational leadership: ˮNormativeˮ psychological theory of effective leadership
The overview study sums up the contemporary knowledge concerning the transformational leadership theory. It deals with topics important for further study of transformational leadership and for utilization the theory of transformation leadership in psychological praxis in the Czech Republic and Slovakia. It puts the transformational theory into the context of further leadership theories, presents the positive impacts of transformational leadership on levels of organizations, teams, and individuals, deals also with the critics of the theory and its weak aspects. It also takes notice of the method of transformational leadership measurement and its validity, and possibilities of development of leaders in organizations. The conclusion is devoted to current trends in the study of transformational leadership.
Keywords: transformation leadership, leader, leadership effectivity, leadership measurement